Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej 

 1. Opis kształcenia – technik obsługi turystycznej
 2. Zasady rekrutacji
Zawód Cykl kształcenia Języki obce Przedmioty rozszerzone symbol cyfrowy zawodu Kwalifikacje

 

Technik obsługi turystycznej

4

Język angielski

Język niemiecki

język angielski
geografia
422103 TG.14      PLANOWANIE I REALIZACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH

TG.15      PROWADZENIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ORAZ SPRZEDAŻ USŁUG TURYSTYCZNYCH

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania działalności turystycznej;
 • organizowania imprez i usług turystycznych;
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
 • rozliczania imprez i usług turystycznych.

 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym dadzą Ci lepsze przygotowanie do zawodu i egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzony oraz przygotowanie do studiów wyższych, związanych z tymi kierunkami kształcenia.
Język angielski na poziomie rozszerzonym realizowany jest od klasy pierwszej . Geografia na poziomie rozszerzonym zaczyna się w klasie drugiej. Dobór takich przedmiotów na poziomie rozszerzonym dostosowany jest do specyfiki i potrzeb kształcenia dla zawodu technik obsługi turystycznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy turystyki
 • Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
 • Marketing usług turystycznych
 • Geografia turystyczna
 • Organizacja imprez i usług turystycznych
 • Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia turystyki
 • Pracownia informacji turystycznej
 • Pracownia obsługi informatycznej

Perspektywy zatrudnienia – Technik obsługi turystycznej to kierunek dla osób, które pociąga praca z ludźmi i podróże.

Jako technik obsługi turystycznej zdobędziesz niezbędną wiedzę by udzielić informacji na temat usług przewodnickich, pilotażu, noclegowych.  Będąc Absolwentem  sprawnie obsłużysz  konferencje i kongresy oraz umiejętnie poprowadzisz dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych. Zostaniesz przygotowany do egzaminów zawodowych oraz matury. Jest to zawód przyszłości rozwijający się bardzo prężnie biorąc pod uwagę wiele czynników wpływających na turystykę.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik obsługi turystycznej

 

Technik obsługi turystycznej może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach podróży,
 • jednostkach obsługi ruchu turystycznego,
 • placówkach informacji turystycznej,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • obiektach noclegowych,
 •  biurach organizatorów kongresów i konferencji.

Co po technikum?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych.

Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub spróbować swoich sił zakładając własną działalność gospodarczą.

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach.

Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony pod koniec II klasy, zaś ostatni w styczniu-lutym klasy IV.

Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu wszystkich egzaminów i ukończeniu szkoły, absolwent otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik obsługi turystycznej

 

Zasady rekrutacji

 1. Liczba miejsc 24
 2. Maksymalna ilość punktów: 200
 • Sprawdzian umiejętności dodatkowych: – nie występuje
 1. W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
  język polski
  matematyka
  geografia
  język obcy – najwyższa ocena

 

 1. Kryteria ex- aequo
 2. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 3. Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą – zgodnie z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 i art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)
 4. Ocena zachowania
 5. Procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego
 6. Średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych
 7. Ocena z języka polskiego
 8. Ocena z języka obcego

 

 1. Wymagania dodatkowe

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do szkoły w terminie do 03.07.2018 r. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie technik hotelarstwa oraz zaświadczenie lekarskie o badaniach sanitarno-epidemiologicznych .

Druk do pobrania tutaj