Hotelarz

TECHNIK HOTELARSTWA

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego  – recepcja, służba piętrowa, gastronomia.

Celem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa jest nabycie przez ucznia takich umiejętności jak: stosowanie podstawowych zasad gospodarki rynkowej, korzystanie z przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego, stosowanie zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej, fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego, posługiwanie się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, organizowanie pracy w zakładzie hotelarskim, organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie konsumenta, organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych imprez,  współpracowanie z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich, prowadzenie korespondencji i obsługiwanie nowoczesnego sprzętu biurowego, postępowanie zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu.

Uczniowie zostaną przygotowani do:

prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;

rezerwowania usług hotelarskich;

wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;

przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;

przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak:

hotele, motele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza i inna.

Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmującymi się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach
i stowarzyszeniach.

Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.