Wolontariat

„Człowiek tyle jest wart,

ile może dać drugiemu człowiekowi”

Św. Jan Paweł II

Szkolny Klub Wolontariatu „Adiutor” zrzesza wolontariuszy Zespołu Szkół Nr 2, którzy angażują się w różne działania społeczne i charytatywne w szkole i poza szkołą.

Wolontariusze „Adiutora”, którymi są uczennice i uczniowie z różnych klas i różnych typów szkół, włączają się w szkolne, lokalne i ogólnopolskie akcje na rzecz potrzebujących, wspólnie z opiekunami Klubu inicjują nowe przedsięwzięcia oraz zdobywają doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami starszymi.

SKW zawarł porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z Przedszkolem im. Adama Żeromskiego i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Współpracuje m.in. z Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury, Hospicjum im. Św. Matki Teresy w Puławach, Domem Opieki nad Osobami w Podeszłym Wieku „Willa Seniorówka”. Bierze udział w akcjach pomocy dzieciom: „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, „Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom”, „Twój Dar Serca dla Hospicjum”, w akcjach ekologicznych: „Sprzątaniu Świata”, „Dniu Ziemi”. SKW wspierał też polskie oddziały przedszkolne we Lwowie, noclegownie dla bezdomnych we współpracy z Towarzystwem im. św. Brata Alberta, ubogich i potrzebujących z Lubelskim Bankiem Żywności.

„Adiutor” organizuje charytatywne kiermasze własnych wyrobów artystycznych i kulinarnych, zbiórki darów i pieniędzy, pomoc koleżeńską w nauce, spotkania z ciekawymi społecznikami i wolontariuszami, wyjścia i wyjazdy do miejsc, w których potrzebna jest pomoc. Wolontariusze SKW pomagają w organizowaniu imprez kulturalnych, przygotowują kartki świąteczne dla byłych pracowników szkoły i zaprzyjaźnionych instytucji.

Poprzez zaangażowanie w działania SKW uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, kompetencje społeczne, kreatywność i przedsiębiorczość.

Wszystkie działania Szkolnego Klubu Wolontariatu dokumentowane są na bieżąco na stronie internetowej szkoły. Na tablicy ściennej SKW, znajdującej się na dolnym parterze, wieszane są okolicznościowe i podsumowujące pracę SKW gazetki, a także dyplomy i podziękowania.

Podstawą prawną funkcjonowania Szkolnego Klubu Wolontariatu jest rozdział 7 działu IV Statutu Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie.

Szczegółowe zasady określa wewnętrzny Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu. (otwórz plik pdf)

Corocznie opracowywany jest Plan Pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu. (otwórz plik pdf)

Nowi członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu składają do opiekunów:

Deklaracja Przynależności do Wolontariatu ze Zgodą Rodziców ( Do pobrania )

Ankieta dla Wolontariusza ( Do pobrania ).