Technik informatyk

Technik informatyk 

 1. Opis kształcenia – Technik informatyk
 2. Zasady rekrutacji
Zawód Cykl kształcenia Języki obce Przedmioty rozszerzone Symbol cyfrowy zawodu Kwalifikacje

 

Technik informatyk

4

Język angielski

Język niemiecki

matematyka
informatyka
351203 EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09      Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Działalność gospodarcza
 • Język angielski zawodowy
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • Administracja systemami operacyjnymi
 • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • Administrowanie bazami danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Perspektywy zatrudnienia – informatyk – zawód zawsze potrzebny i na czasie.

Chcesz dużo zarabiać i pracować bez stresu? Zostań informatykiem. Jest to zawód bardzo przyszłościowy. Informatycy są chętnie zatrudniani, a na rynku pracy wciąż rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT. Można zatem zdobyć dobrze płatną pracę, która jednocześnie daje sporo satysfakcji i nawet nie jest stresogenna. Idealne rozwiązanie.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk

ZNAJDZIE PRACĘ W POLSCE I NA OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ  JAKO :

 • technik informatyk
 • doradca klienta w branży IT
 • serwisant sprzętu
 • projektant sieci komputerowych
 • programista
 • twórca stron internetowych
 • administrator sieci
 • pracownik biurowy obsługujący konkretne pakiety oprogramowania
 • sprzedawca w sklepach komputerowych
 • twórca oprogramowania komputerowego
 • administrator baz danych
 • administrator systemów operacyjnych
 • projektant gier komputerowych
 • projektant aplikacji internetowych
 • tester
 • i wiele innych

MIEJSCA PRACY:

 • korporacje IT
 • przedsiębiorstwa związane z branżą IT
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej
 • banki
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • firmy usługowe i handlowe,
 • prowadzenie działalności gospodarczej
 • a tak naprawdę wszędzie, gdzie w pracy korzysta się z komputerów i oprogramowania J

Co po technikum?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych.

Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub spróbować swoich sił zakładając własną działalność gospodarczą.

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach.

Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony pod koniec III klasy, zaś ostatni w styczniu-lutym klasy IV.

Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu wszystkich egzaminów i ukończeniu szkoły, absolwent otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk.

Zasady rekrutacji

 1. Liczba miejsc 24
 2. Maksymalna ilość punktów: 200
 • Sprawdzian umiejętności dodatkowych: – nie występuje
 1. W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
  język polski
  matematyka
  informatyka
  geografia

 

 1. Kryteria ex- aequo
 2. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 3. Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą – zgodnie z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 i art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)
 4. Ocena zachowania

4.Procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego

5.Średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych

6.Ocena z języka polskiego

7.Ocena z języka obcego

 

 1. Wymagania dodatkowe:

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do szkoły w terminie do 03.07.2018 r. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie technik informatyk.

Druk do pobrania tutaj