Informatyk

TECHNIK INFORMATYK

Zawód informatyka wiąże się z pracą, która stale wykorzystuje nowoczesne technologie gromadzenia, przekazywania i przetwarzania informacji. Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, a co za tym idzie, informacja jest nieodzownym elementem naszej codzienności, a więc szukamy coraz lepszych technologii jej wykorzystywania. Informatycy są niezastąpionymi specjalistami, którzy mają znać się na wykorzystaniu takich właśnie rozwiązań.

Do najważniejszych zadań informatyka należy niewątpliwie umiejętność tworzenia oprogramowania, zarządzanie danymi, przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemami komputerowymi, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość praktyczna i teoretyczna sprzętu komputerowego pod każdym względem.

Dzięki stałemu rozwojowi komputerów i Internetu zawód ten stał się popularny, a zapotrzebowanie na rynku pracy na fachowców tego zakresu jest bardzo duży.  Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.

SYLWETKA KANDYDATA

Informatyk musi być osobą samodzielną, która potrafi analizować sytuację i podejmować decyzje. Ponadto liczy się cierpliwość, spostrzegawczość oraz zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia.

Cechy, które ułatwiają prace w tym zawodzie to:

 • zainteresowanie elektroniką i techniką komputerową
 • zdolności do nauk ścisłych
 • umysł twórczy, analityczny i logiczny
 • zdolność przewidywania skutków podjętych decyzji
 • dokładność i systematyczność
 • dobra koncentracja uwagi
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli
 • chęć ciągłego rozwoju i wzbogacania własnej osobowości
 • podatność na innowacje
 • spostrzegawczość

 

PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE

Nie ma szczególnych przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w tym zawodzie. Utrudnieniem może być bardzo duża wada wzroku. W zależności od stanowiska istnieje możliwość zatrudnienia w charakterze informatyka osób niepełnosprawnych. Osoby poruszające się na wózkach mogą z powodzeniem wykonywać dostosowane do ich możliwości zadania. W niektórych pracach i przy odpowiednio dostosowanym sprzęcie informatykiem może być też osoba niedowidząca.

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

Technik informatyk to zawód dla pasjonatów. Bez ciągłego treningu trudno osiągnąć efekty, dlatego bardzo ważna jest praktyka. Umiejętności praktyczne ćwiczone są w trakcie zajęć w pracowniach szkolnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt a także w trakcie 4 tygodniowych praktyk zawodowych u pracodawców. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących znajdują się takie przedmioty informatyczne jak:

 • systemy operacyjne i sieci komputerowe
 • urządzenia techniki komputerowej
 • programowanie

W czasie czterech lat nauki zdobywane umiejętności zawodowe to miedzy innymi:

 • posługiwanie się systemami operacyjnymi
 • praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych
 • posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z różnymi systemami
 • posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym
 • konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań
 • posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL
 • projektowanie baz danych i ich oprogramowania
 • programowanie w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++, Java
 • stosowanie metod programowania i dobór algorytmów
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku

TYTUŁ POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu określonych w standardzie wymagań. Egzamin ten, zwany również egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia on uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci Technikum Informatycznego mogą szukać pracy w różnorodnych firmach. Możliwości są ogromne i na pewno dużo większe niż w innych zawodach. Jest oczywiste, że informatycy znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych, ale mają również stanowiska w obsłudze systemów firm różnych branż. Wśród nich mogą być:

 • ośrodki obliczeniowe
 • instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
 • firmy sprzedające sprzęt komputerowy
 • firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe
 • punkty serwisowe sprzętu komputerowego
 • wydawnictwa i drukarnie
 • studia graficzne i dźwiękowe
 • studia telewizyjne i filmowe
 • przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.

Do typowych zadań zawodowych na stanowiskach pracy, w zależności od wybranej profesji, należą:

 • montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego
 • rozbudowa i udoskonalanie zestawu komputerowego
 • testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego
 • konfiguracja stanowisk komputerowych
 • tworzenie aplikacji użytkowych i programów komputerowych
 • konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi
 • projektowanie i administrowanie systemami baz danych
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku

Oczywiście absolwent technikum może również założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą w wybranym zakresie.

 

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA.

W obecnych realiach, wiedza i umiejętności praktyczne mają ogromne znaczenie. Pracodawcy wymagają również wykształcenia kierunkowego. Dlatego, by zdobyć wyższe kwalifikacje warto podjąć dalszą edukację. Informatykę można studiować na politechnikach, uniwersytetach, uczelniach wyższych. W czasie studiów można zdobyć tytuł licencjata, inżyniera czy magistra informatyki. Ukończenie studiów to tak naprawdę nie koniec edukacji informatyka. Bardzo ważne są bowiem jego umiejętności, zdolność szybkiego uczenia się i wdrażania nowych zastosowań w codziennej pracy. Każdy informatyk musi przygotować się na konieczność uczestniczenia w szkoleniach i kursach dokształcających, które są nieodzownym elementem tej pracy.

edf