Terminarz szkolny

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W NAŁĘCZOWIE

  1. Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 4 września 2017 r. 

(podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3.  Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 03  kwietnia 2018 r. 

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

5. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach  ponadgimnazjalnych 27 kwietnia 2018 r.  

(podstawa prawna:  § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

30 kwietnia 2018 r.  

Dzień wolny od zajęć szkolnych.

6. Egzamin maturalny:

–       część ustna

–       część pisemna

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

od 7 do 25 maja 2018 r.

od 4 do 23 maja 2018 r.  ( u nas prawdopodobnie do 16 maja)

(podstawa prawna:  art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.)

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r. 

(Rozporządzenie MEN z dnia   2016  zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr , poz.  .)

8.  Ferie letnie 23 czerwca – 1 września 2018 r. 

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt  4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

2.Organizacja egzaminów zewnętrznych

Zadanie Termin, osoba odpowiedzialna
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych za rok szk. 2016/2017 Do 30 września 2017r.

Nauczyciele przedmiotów, przewodniczący zespołów przedmiotowych

Terminy egzaminów 4-23 maja egzaminy pisemne

9-22 maja egzamin ustny z języka polskiego

7-25 maja egzamin ustny z języka nowożytnego

Dokładny harmonogram ustala dyrektor szkoły

Informacja o procedurach egzaminacyjnych Do 30 września 2017 r.

Wychowawcy klas maturalnych

Dyrektor szkoły

Składanie deklaracji wstępnych przez uczniów Do 30 września 2017r.

Wychowawcy klas maturalnych

Składanie informacji o potrzebie dostosowania przebiegu egzaminu do indywidualnych potrzeb zdającego Do 30 września 2017r.

Wychowawcy klas maturalnych

Dyrektor szkoły

Składanie deklaracji ostatecznej luty 2018 r.

Wychowawcy klas maturalnych

Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących marzec 2018 r.

Dyrektor szkoły

Przeprowadzenie próbnych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych Do 26 stycznia 2018r.

Wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów obowiązkowych

Przeprowadzenie próbnych egzaminów z przedmiotów dodatkowych/rozszerzonych Do 09 lutego 2018 r.

 Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Analiza wyników egzaminów próbnych Do 23 marca 2018 r.

Nauczyciele przedmiotów, przewodniczący zespołów przedmiotowych

Część pisemna poprawkowa egzaminu maturalnego część pisemna 21 sierpnia 2018
Część ustna poprawkowa egzaminu maturalnego 21-22 sierpnia 2018

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2018 r.

 

3.System oceniania w szkole

Zadanie Termin
Klasyfikowanie uczniów

po I i II semestrze

I semestr – 19 stycznia 2018

II semestr – 20 kwietnia 2018 klasy III

15 czerwca 2018 klasy I i II

Egzaminy klasyfikacyjne Na bieżąco
Egzaminy poprawkowe I semestr – do 16 marca 2018 r.

II semestr – ostatni tydzień sierpnia 2018 r.

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną lub naganną I semestr – do 19 grudnia 2017 r.

II semestr – do 20 marca2018 r. klasy III

do 21 maja 2018 r. klasy I i II

Informowanie rodziców

o zagrożeniach

I semestr – do 22 grudnia 2017 r.

II semestr – do 23 marca 2018 r. klasy III

do 25 maja 2018 r. klasy I i II

Informowanie uczniów

o projektach ocen

I semestr – 05 stycznia 2018 r.

II semestr – do 06 kwietnia 2018 r. klasy III

II semestr – do 08 czerwca 2018 r. klasy I i II

 

4.Spotkania z rodzicami

Zadanie Termin
Wybór Rady Rodziców, zapoznanie ze szkolnymi dokumentami 15 września 2017 r.
Informacja o postępach uczniów w I semestrze 30 listopada 2017 r.

25 stycznia 2018 r.

Informacja o postępach uczniów w II semestrze 13 kwietnia 2018 r.

 

  1. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dzień Edukacji, Święto Szkoły 13 października 2017 r./piątek
Wszystkich Świętych 1 listopada 2016 r./środa
Dni po święcie Wszystkich Świętych 2,3 listopada 2017 r/czwartek, piątek
Święto Niepodległości 11 listopada 2016 r./ sobota
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2017 r.- 01.stycznia 2018 r.
Święto Trzech Króli 06 stycznia 2018/sobota
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 03 kwietnia 2018 r.
Święto Pracy, Święto Konstytucji
3 Maja
1, 3 maja 2018 r./wtorek, czwartek
Dzień wolny przed świętem Konstytucji 3 Maja 2 maja 2018 r./środa
Matura pisemna 04,07,08 maja 2017 r./piątek, poniedziałek, wtorek Tech. LO
Piątek po święcie Bożego Ciała 1 czerwca 2018 r.

 

  1. Harmonogram uroczystości szkolnych.

02,03 września 2017 r. – powitanie uczniów i rodziców z Ukrainy.

04 września 2017 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

18 września 2017 r. – Rocznica napaści rosyjskiej na Polskę

24 – 30 września 2017 r. – Lubelski Festiwal Nauki

26 września 2017 r. – Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

13 października 2017 r.(piątek) – Dzień Edukacji Narodowej.

14 października 2017 r. – pielgrzymka maturzystów do Częstochowy.

16 październik 2017 r. – Dzień Papieża Jana Pawła II

Listopad 2017 r. – Dzień Zawodów Przyszłości (czyli dzień otwarty)

10 listopada 2017 r. – Święto odzyskania niepodległości przez Polskę.

16 listopad 2017r. – Światowy Dzień Tolerancji

21 listopad 2017 r. – Światowy Dzień Życzliwości

30 listopad 2017 r. – Światowy Dzień Walki z Aids

5 grudnia 2017 r. – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

21 grudnia 2017 r. – Wigilia Szkolna.

styczeń  2018 r. –  Studniówka.

21 luty 2018 r. – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Marzec/kwiecień – Dzień Przedsiębiorczości

1 marca 2018 r.  – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

05 kwietnia 2018 r. Dzień Otwartych Drzwi (połączony z dniem zawodów przyszłości)

13 kwiecień 2018 r. – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

26 kwietnia 2018 r. –  Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

27 kwietnia 2018 r. –  Pożegnanie absolwentów.

czerwiec 2018 r. – Dzień Sportu.

czerwiec 2018 r. – Powiatowa Gala Najlepszych.

22 czerwca 2018 r. – Zakończenie roku szkolnego.

 

7. Harmonogram dyżurów klasowych.

Miesiąc Klasa/Grupa   nauczyciel
wrzesień LO III a p. Krystyna Maik  IV TEI p.
październik LO III b  p. Małgorzata Gajdzińska
listopad III TEH p.
grudzień Lo II p. Artur Muciek
styczeń II THT p.
luty Samorząd szkolny
marzec LO I p. Artur Grabarski
kwiecień II TIE
maj Grupy internackie p. M. Rejmak-Chęć, p. A. Lalak-Gąska
czerwiec I TIE