Biznesowo-inżynierska

Klasa biznesowo-inżynierska

 1. Opis kształcenia – klasa biznesowo-inżynierska
 2. Zasady rekrutacji

Klasa

Cykl kształcenia

Języki obce

Przedmioty rozszerzone

Biznesowo-inżynierska 3 lata Pierwszy język obcy:
język angielski (od podstaw, 3.0h/3.0h/3.0h)Drugi język obcy:
język niemiecki (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język francuski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
Przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
geografia
fizykaPrzedmioty rozszerzone do wyboru:
matematyka
język obcy
wiedza o społeczeństwie

 

Opis przedmiotów rozszerzonych:

Uczeń klasy biznesowo-inżynierskiej wybiera obowiązkowo geografię lub fizykę oraz przedmiot dodatkowy rozszerzony spośród następujących: matematyka lub język obcy (angielski, niemiecki) lub wiedza o społeczeństwie.
Nauczanie języków obcych będzie się odbywać w grupach o różnym poziomie zaawansowania.
Do szkoły będą także przyjmowani kandydaci spoza systemu rejestracji elektronicznej.

Zestaw przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym umożliwia nie tylko dobre  przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego ale także do studiów wyższych na kierunkach ekonomicznych, społecznych, politologicznych itp. Jeżeli Twoim marzeniem jest praca w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, chcesz być maklerem giełdowym, brokerem, analitykiem, logistykiem, zostać architektem, inżynierem budownictwa, mechaniki, geodetą czy też prowadzić własną działalność gospodarczą – wybierz klasę biznesowo-inżynierską.
W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie z klasy o tym profilu zajęli II miejsce w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu „Przedsiębiorczy slogan reklamowy”; jedna z uczennic uzyskała tytuł Finalisty etapu centralnego na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Niemieckiego, zdobyliśmy III i V miejsce
w Konkursie Wojewódzkim na „Biznes plan”. Uczniowie uczestniczyli także
w pokazach z fizyki na UMCS, brali udział w warsztatach „Symulacji biznesu” oraz
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Statystycznej.

Zasady rekrutacji

 1. Liczba miejsc 24
 2. Symbol oddziału IA
 • Maksymalna ilość punktów: 200
 1. Sprawdzian umiejętności dodatkowych: – nie występuje
 2. W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
  język polski
  matematyka
  fizyka
  geografia

 

 1. Kryteria ex- aequo
 2. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 3. Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą – zgodnie z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 i art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)
 4. Ocena zachowania
 5. Procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego
 6. Średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych
 7. Ocena z języka polskiego
 8. Ocena z języka obcego

 

 • Wymagania dodatkowe – brak