Technik handlowiec

Technik handlowiec

 1. Opis kształcenia – Technik handlowiec
 2. Zasady rekrutacji
Zawód Cykl kształcenia Języki obce Przedmioty rozszerzone Symbol cyfrowy zawodu Kwalifikacje

 

Technik handlowiec 4 Język angielski

Język niemiecki

matematyka
język angielski
522305 AU.20. Prowadzenie sprzedaży

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów sprzedaży;

2) sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej;

3) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

4) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

5) organizowania i prowadzenia działalności handlowej

6) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym dadzą Ci lepsze przygotowanie do zawodu i egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym oraz przygotowanie do studiów wyższych, związanych z tym kierunkiem kształcenia.
Język obcy na poziomie rozszerzonym realizowany jest od klasy pierwszej Matematyka na poziomie rozszerzonym zaczyna się w klasie drugiej. Dobór takich przedmiotów na poziomie rozszerzonym dostosowany jest do specyfiki i potrzeb kształcenia dla zawodu technik handlowiec.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Towar jako przedmiot handlu
 2. Organizacja i techniki sprzedaży
 3. Obsługa klientów
 4. Marketing w działalności handlowej
 5. Język angielski w działalności handlowej

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Pracowania sprzedaży
 2. Firma handlowa

 

Perspektywy zatrudnienia

technik handlowiec – to odpowiedź na potrzeby rynku pracy

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w zawodzie technik handlowiec

 

ZNAJDZIE PRACĘ W POLSCE I NA OBSZARZE UNII  EUROPEJSKIEJ JAKO:

 • Merchandiser
 • Referent/asystent ds. zaopatrzenia
 • Referent/asystent ds. sprzedaży
 • Referent/asystent ds. obsługi klienta
 • Kierownik działu handlowego
 • Zastępca kierownika działu handlowego
 • Specjalista ds. obsługi klienta
 • Specjalista ds. sprzedaży
 • Specjalista ds. zaopatrzenia

 

MIEJSCA PRACY:

 • własna działalność gospodarcza
 • dział marketingowy firmy handlowej
 • dział obsługi klienta firmy handlowej, produkcyjnej, usługowej

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec wykonuje swoje zadania zawodowe na różnych stanowiskach pracy.

Merchandiserzy – dbają o właściwą ekspozycję i promocję towarów, zatrudniani są zwłaszcza w dużych placówkach detalicznych.

Referenci/asystenci handlowi ds. zaopatrzenia organizują,  w przedsiębiorstwach handlowych lub produkcyjno-usługowych zaopatrzenie w potrzebne towary, materiały lub surowce do produkcji.

Referenci/asystenci ds. sprzedaży organizują sprzedaż towarów i usług w firmach handlowych lub sprzedaż wyrobów gotowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Pracownicy o dłuższym stażu pracy i wyższych kompetencjach awansują na stanowiska kupców, specjalistów ds. zaopatrzenia lub sprzedaży. Pracując  w dziale obsługi klienta, handlowcy koncentrują się na działaniach marketingowych firmy związanych ze sprzedażą.

Akwizytorzy, będący pośrednikami pomiędzy firmą, którą reprezentują (producent, hurtownik), a klientem, prezentują ofertę handlową oraz zbierają zamówienia.

Handlowcy, posiadający odpowiednio wysokie kompetencje zawodowe oraz doświadczenie, zajmują stanowiska kierownicze organizując prace podległych im pracowników.

W pracy przedstawiciela handlowego przydatne są umiejętności menedżerskie:

 • znajomość podstaw psychologii i socjologii (wyczucie intencji drugiego człowieka),
 • matematyki (wystawianie rachunków za towar, usługę),
 • prawa i ekonomii.

Niezbędne są również takie cechy jak:

 • uprzejmość,
 • takt,
 • umiejętność słuchania i panowania nad sobą,
 • inteligencja emocjonalna,
 • łatwość wypowiadania się na piśmie,
 • dobra znajomość terminologii urzędowej

Co po technikum?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych.

Absolwent będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych.

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach. Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony pod koniec drugiego semestru klasy III, zaś drugi pod koniec II semestru klasy IV. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu wszystkich egzaminów i ukończeniu szkoły, absolwent otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec.

 

Zasady rekrutacji

 1. Liczba miejsc 24
 2. Maksymalna ilość punktów: 200
 • Sprawdzian umiejętności dodatkowych: – nie występuje
 1. W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
  język polski
  matematyka
  informatyka
  język obcy – najwyższa ocena

 

 1. Kryteria ex- aequo
 2. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 3. Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą – zgodnie z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 i art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)
 4. Ocena zachowania
 5. Procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego
 6. Średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych
 7. Ocena z języka polskiego
 8. Ocena z języka obcego

 

 1. Wymagania dodatkowe

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do szkoły w terminie do 03.07.2018 r. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie technik handlowiec oraz zaświadczenia lekarskiego o badaniach sanitarno-epidemiologicznych

Druk do pobrania tutaj