Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa 

 1. Opis kształcenia – technik hotelarstwa
 2. Zasady rekrutacji

Zawód

Cykl kształcenia

Języki obce

Przedmioty rozszerzone

Symbol cyfrowy zawodu

Kwalifikacje

Technik hotelarstwa 4 Język angielski

Język niemiecki

język angielski
geografia
422402 TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji;

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich,
 • wykonywanie prac związanych z obsługą gości,
 • planowanie, tworzenie i koordynowanie ofert usług hotelarskich,
 • świadczenie usług hotelarskich,
 • opracowywanie polityki handlowej,
 • zbieranie opinii o preferencjach klientów,
 • analizowanie oferty konkurencji,
 • obserwowanie rynku hotelarskiego.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym dadzą Ci lepsze przygotowanie do zawodu i egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym oraz przygotowanie do studiów wyższych, związanych z tymi kierunkami kształcenia.
Język angielski na poziomie rozszerzonym realizowany jest od klasy pierwszej . Geografia na poziomie rozszerzonym zaczyna się w klasie drugiej. Dobór takich przedmiotów na poziomie rozszerzonym dostosowany jest do specyfiki i potrzeb kształcenia dla zawodu technik hotelarstwa.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy hotelarstwa
 • Działalność recepcji
 • Organizacja pracy służby pięter
 • Obsługa konsumenta
 • Usługi dodatkowe w hotelarstwie
 • Marketing usług hotelarskich
 • Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
 • Język obcy zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia hotelarska
 • Pracownia obsługi konsumenta
 • Pracownia obsługi informatycznej

 

Perspektywy zatrudnienia – hotelarz – zawód cieszący się dużym zapotrzebowaniem
na rynku pracy.

Zapewniamy zajęcia dydaktyczne w pracowniach przedmiotowych w tym hotelarskiej oraz obsługi konsumenta, jak również na terenie lokalnych obiektów noclegowych. Po ukończeniu technikum w tym kierunku zdobędziesz tytuł technika hotelarstwa, umiejętności autoprezentacji oraz posługiwania się dwoma językami obcymi.

 

Technik hotelarstwa może podjąć pracę  W:

 • hotelach,
 • hostelach,
 • biurach turystycznych,
 • administracjach samorządowych,
 • domach wczasowych,
 • sanatoriach,
 • schroniska,
 • na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie hotelarstwa i turystyki,
 • i wiele innych…

Co po technikum?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych.

Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub spróbować swoich sił zakładając własną działalność gospodarczą.

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach.

Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony pod koniec II klasy, zaś ostatni w styczniu-lutym klasy IV.

Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu wszystkich egzaminów i ukończeniu szkoły, absolwent otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa.

Zasady rekrutacji

 1. Liczba miejsc 24
 2. Maksymalna ilość punktów: 200
 • Sprawdzian umiejętności dodatkowych: – nie występuje
 1. W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
  język polski
  matematyka
  geografia
  język obcy – najwyższa ocena

 

 1. Kryteria ex- aequo
 2. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 3. Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą – zgodnie z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 i art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)
 4. Ocena zachowania
 5. Procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego
 6. Średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych
 7. Ocena z języka polskiego
 8. Ocena z języka obcego

 

 1. Wymagania dodatkowe

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do szkoły w terminie do 03.07.2018 r. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie technik hotelarstwa oraz zaświadczenie lekarskie o badaniach sanitarno-epidemiologicznych. Druk do pobrania tutaj