Początki naszej szkoły nie były łatwe. Podczas okupacji niemieckiej oświata w Nałęczowie została niemal doszczętnie zniszczona. Nowy zaborca nie potrzebował Polaków wykształconych, tylko taniej i uległej siły roboczej. Potrzebował ludzi uległych, zdemoralizowanych i nieoświeconych.

Kiedy w roku 1944 Nałęczów został oswobodzony stan oświaty nałęczowskiej był tragiczny. Istniejące tu szkoły zawodowe były w rozsypce. Sytuację pogarszał fakt, że budynki szkolne zostały przejęte przez Rosjan na potrzeby szpitala polowego dla jednostek walczących na linii Wisły.

Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Nauczycielskiej Spółdzielczości Pracy

Willa Pod Matką Boską”

Szkolnictwo w Nałęczowie trzeba było budować od nowa. Odrodzone państwo polskie, jakkolwiek o ograniczonej suwerenności, potrzebowało wykształconych kadr, aby przystąpić do odbudowy zniszczeń.

            Organizacją  Szkoły Powszechnej zajął się Jan Chodorowski, kierownik tej placówki. Miała ona przygarnąć nieuczącą się młodzież z Nałęczowa i okolic, głównie z rodzin mniej zamożnych. W tym celu powstał komitet założycielski, który zainicjował powołanie Towarzystwa Opiekunów Szkoły Średniej w Nałęczowie. W jego skład weszli m. in. Konrad Szostak-nauczyciel Szkoły Spółdzielczości Rolniczej oraz inicjator założenia tej szkoły, Jan Chodorowski-kierownik Szkoły Powszechnej w Nałęczowie.

          We wrześniu 1944 roku Komitet otrzymał pismo z Kuratorium z decyzją o powołaniu Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego Nauczycielskiej Spółdzielczości Pracy w Nałęczowie. Funkcję dyrektora powierzono Konradowi Szostakowi, a zastępcą została Krystyna Lisowska. Na pierwszą siedzibę szkoły wybrano willę „Pod Matką Boską”. gdzie podczas wojny przez krótki czas funkcjonowała Szkoła Powszechna. (Willa Pod Matką Boską”)

Placówka rozpoczęła działalność w początkach października 1944 roku. Na klasy przeznaczono zaledwie kilka pokoi. Pozostałe zajmował rosyjski szpital wojskowy.

            Szkoła początkowo składała się z sześciu oddziałów i liczyła 143 uczniów. Większość młodzieży stanowiły dzieci wiejskie z okolic Nałęczowa. Edukację podjęła również młodzież przesiedlona ze Wschodu, najczęściej pozbawiona rodzin. Warunki nauki były wyjątkowo trudne. Brakowało podstawowych pomocy a nawet mebli. Mimo to poziom nauczania był bardzo wysoki.

pod-matka-boska

Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Spółdzielni Oświatowej „Centrala”

obecnie siedziba Urzędu Miasta i Gminy

            Wkrótce okazało się, że dotychczasowa siedziba szkoły, nie jest w stanie   pomieścić wzrastającej liczby uczniów. Wiosną 1945 roku placówkę przeniesiono do obszerniejszego gmachu tzw. Centrali” (obecnie siedziby Urzędu Miasta i Gminy). (Gmach tzw. „Centrali”) W czerwcu 1945 roku wszystkie klasy zakończyły pierwszy rok nauki w wyzwolonej Polsce.

            W roku 1946 Kuratorium Okręgu w Lublinie nadało szkole nazwę Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Spółdzielni Oświatowej w Nałęczowie. Dyrektorem został Mikołaj Głowiński. Podjęto również decyzję o zaadaptowaniu na internat willi Batorówka”, którego kierownikiem został Włodzimierz Kowalik. (Willa „Batorówka”, Tekst artykułu: Wśród zieleni cisów, Nałęczów 1985r. s.17-18)

W tym samym roku w związku z przekazaniem Prywatnej Szkoły Handlowej dr Wandy Wierzbickiej Gminnej Radzie Narodowej w Nałęczowie do gimnazjum napłynęli nowi uczniowie. 25 października nadzór nad obydwoma placówkami powierzono  Prywatnemu  Gimnazjum Koedukacyjnemu  Spółdzielni Oświatowej. Od tej chwili szkoła kształciła w dwóch kierunkach: ogólnokształcącym i handlowym.

Samorządowe Gimnazjum i Liceum Gminnej Rady Narodowej 

            W roku 1948 Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie nadało szkole uprawnienia do kształcenia na poziomie liceum i przeprowadzania egzaminów dojrzałości. Od 1 września nadano nazwę Samorządowe Gimnazjum i Liceum Gminnej Rady Narodowej w Nałęczowie. Oznaczało to upaństwowienie szkoły i likwidację jej społecznikowskiego charakteru. Podobnych przekształceń nie uniknęły inne nałęczowskie szkoły m. in. Liceum Plastyczne.

W grudniu tego roku szkole nadano imię wielkiego pisarza, przez lata związanego z Nałęczowem- Stefana Żeromskiego. W tym stanie prawnym placówka funkcjonowała do roku 1954. (Art. ze wspomnień J. Szarek)

zewspomnienszarek

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

siedziba Szkoły Podstawowej w Nałęczowie

Decyzją Kuratorium 1 września1954 roku nastąpiło połączenie miejscowej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego, w szkołę kształcącą w cyklu jedenastoletnim. Funkcję dyrektora ponownie powierzono Mikołajowi Głowińskiemu. Jego zastępcą został Jan Chodorowski.

            W 1955 ukończono nową siedzibę szkoły, w której  obecnie mieści się Szkoła Podstawowa w Nałęczowie. Nowy budynek zapewniał nieporównywalnie wyższy komfort nauki, również  klasy wyposażone we wszelkie niezbędne pomoce naukowe. (Szkoła Podstawowa)

szkolapodstawowa

Budowa Internatu

            Reorganizacja pracy szkoły nastąpiła na początku lat sześćdziesiątych. Wzrost liczby uczącej się młodzieży oraz wydłużenie nauki na etapie nauczania podstawowego postawiły pod znakiem zapytania efektywność działalności edukacyjnej placówki w ówczesnej postaci. W 1966 roku podjęto decyzję o rozdzieleniu Szkoły Podstawowej i Liceum. Mimo to warunki lokalowe nie uległy poprawie. Pilnym wyzwaniem stało się również uzyskanie zgody na wybudowanie nowego internatu. Willa Batorówka” oddalona była od obecnej siedziby szkoły 1,5 km, a jej pogarszająca się infrastruktura nie zapewniała realizacji podstawowych celów opiekuńczo-wychowawczych.

            Starania o rozpoczęcie inwestycji podjął Mikołaj Głowiński. Za jego kadencji sporządzono projekt architektoniczny nowego budynku internackiego. Niestety starania te nie zostały uwieńczone sukcesem przed jego odejściem na zasłużoną emeryturę. W 1971 roku funkcję dyrektora objął Leon Ginalski, którą pełnił do roku 1973. Dzięki jego staraniom uzyskano zgodę na budowę internatu, a także  dodatkowe wsparcie ze strony Ministerstwa Oświaty i Wychowania i Zarządu Głównego ZNP.

            Budowę internatu rozpoczęto w 1973 roku, kiedy to dyrektorem Liceum został Stanisław Ścibior. Dzięki szybkim postępom prac oraz wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli i młodzieży, budynek został oddany do użytku już 3 lata później. Był on w stanie przyjąć do 110 uczniów i zapewniał komfortowe warunki pobytu wychowanków. (Internat)

internat

Medal Pamiątkowy

            W dniu 26 października 1974 roku odbyło się doniosłe wydarzenie w życiu Liceum. Placówka została uhonorowana przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania Medalem Pamiątkowym z okazji 200 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Był to wyraz wielkiego uznania dla pracy szkoły i jej nauczycieli.

Zbiorcza Szkoła Gminna

            Lata siedemdziesiąte to czas kolejnych zmian w systemie oświaty. W związku z jej reorganizacją Liceum włączono do Zbiorczej Szkoły Gminnej w skład której wchodziły także szkoły podstawowe z terenów gminy Nałęczów.

            W 1976 roku funkcję zastępcy dyrektora gminnego do spraw Liceum objął Alfred Przechodzki, a następnie Stanisław Zawiślak. W 1982 roku stanowisko to powierzono Wiesławie Gozdalskiej-Dobrowolskiej.

            Przeprowadzona reforma budziła wiele kontrowersji oraz była powodem olbrzymich trudności natury organizacyjnej. Mimo to Liceum pozostawało miejscem sprzyjającym nauce oraz rozwijaniu zainteresowań wychowanków. Prężnie działały liczne kółka zainteresowań i sekcje sportowe.

 

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

            W dniu 1 września 1984 roku Liceum uzyskało status samodzielnej placówki oświatowej. Jej dyrektorem została Wiesława Gozdalska-Dobrowolska, a jej zastępcą Stanisław Zawiślak. Z inicjatywy nowego dyrektora podjęto starania o rozbudowę gmachu szkolnego. W tym celu powołano Szkolny Społeczny Komitet Pomocy Szkole, który miał gromadzić fundusze na ten szczytny cel.

            W tym samym roku poczyniono przygotowania do jubileuszu 40 rocznicy powstania Liceum. Z tej okazji podczas uroczystej akademii szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez rodziców oraz zakład patronacki Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Nałęczów”. (Sztandar) Jubileusz został dodatkowo utrwalony medalem pamiątkowym wybitym w pracowni miejscowego plastyka Stanisława Strzyżyńskiego. (Medal pamiątkowy 1944-1984) Rok później wydano także publikację okolicznościową Wśród zieleni cisów”. (Okładka „Wśród zieleni cisów”)

Willa Janina”

            W 1986 Liceum przeniosło się do obecnej siedziby w willi Janina”. Obiekt został wybudowany około roku 1900 prawdopodobnie według projektu Stanisława Witkiewicza. Ogólna sylwetką nawiązuje do tzw. architektury zakopiańskiej.

            Willa została wybudowana dla rodziny Łośkiewiczów. Kolejna właścicielka Teresa Dębińska,  wynajęła budynek na potrzeby szkoły powszechnej.  W 1925 Szkoły Nałęczowskie nabyły wille Janina” z przeznaczeniem na sale lekcyjne. Wobec pogarszającego się stanu budynku w 1976 ówczesny jej właściciel czyli  Zbiorcza Szkoła Gminna w Nałęczowie zwrócił się do Konserwatora Zabytków w Kazimierzu Dolnym o zgodę i fundusze na remont kapitalny. Prace jednak się przeciągały i dopiero 10 lat później znalazły szczęśliwy finał. (Willa „Janina” przed remontem,Willa „Janina” po remoncie)

            W nowym obiekcie urządzono 7 klaso-pracowni: fizyki z rozbudowanym zapleczem, biologii, języka polskiego, historii, matematyki, chemii oraz języków obcych. Ponieważ willa nie zapewniała warunków odpowiednich dla ponad 300 wychowanków, na ich potrzeby zaadaptowano część pomieszczeń internatu na parterze. Tu ulokowano bibliotekę, pracownię informatyczną, oraz gabinet lekarski i stomatologiczny. Wobec braku własnej sali gimnastycznej, co jest bolączką Liceum do chwili obecnej, zajęcia sportowe odbywały się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej. Tu również przeprowadzano egzaminy wstępne oraz dojrzałości. W kolejnych latach lekcje wychowania fizycznego odbywały się w sali gimnastycznej Liceum Plastycznego, jak również w dawnych salach katechetycznych w Domu Ludowym udostępnionymi przez parafię w Nałęczowie.

Lata osiemdziesiąte

             Lata osiemdziesiąte to czas kolejnych przemian w systemie oświaty. W roku szkolnym 1986/87 w związku z wdrożeniem nowej podstawy programowej Liceum jako pierwsza szkoła w województwie w pełni wprowadziła zasady reformy.  W jej wyniku w 1987 roku utworzono klasę o profilu pedagogicznym.

            W 1988 roku z funkcji ustąpiła Wiesława Gozdalska-Dobrowolska a jej miejsce zajęła późniejszy długoletni dyrektor placówki Anna Antoń. Jej zastępcą został Stanisław Zawiślak.

            W roku następnym odsłonięto popiersie patrona szkoły Stefana Żeromskiego. Ukazał się również pierwszy numer Cisowca”. Pisma redagowanego przez młodzież Liceum i nierozerwalnie związanego z życiem szkoły. (Popiersie patrona)

            Potwierdzeniem wysokiej jakości pracy placówki była kompleksowa wizytacja przeprowadzona w 1990 roku przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie. Pracę szkoły oceniono jako wyróżniającą się na tle innych szkół średnich województwa lubelskiego.

popiersie

 Złoty Jubileusz Szkoły – Modernizacja placówki

            Rok szkolny 1994/95 ogłoszony został Rokiem Obchodów Złotego Jubileuszu Szkoły. W celu jego organizacji powstał środowiskowy Komitet Obchodów Jubileuszu Szkoły, któremu przewodniczyła absolwentka Liceum Halina Bukowska. Z tej okazji wybito medal pamiątkowy i wydano okolicznościową broszurę Pół wieku wśród zieleni cisów”. (Medal pamiątkowy 1944-1994)

            Jubileuszowe święto połączone ze zjazdem absolwentów obchodzono hucznie w dniu 1 października 1994 roku. (Art. ze wspomnień T. Hrankowska) W latach następnych wiele uwagi poświęcono unowocześnianiu i modernizacji placówki. Dzięki wydatnej pomocy Zarządu Miasta i Gminy Nałęczów zmodernizowano kotłownie i wprowadzono ogrzewanie gazowe. Przeprowadzono remont kapitalny tarasów i dachu na budynku internatu.

            Koniec lat 90-tych to czas wielkich przemian  w działalności szkoły. W wyniku wprowadzenia  nowej ustawy o samorządzie terytorialnym nastąpiła zmiana w zarządzaniu placówką. Dawniej Liceum podlegało Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie. Od 1999 nadzór nad szkoła przeszedł w ręce powiatu puławskiego.

 Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie

            Kolejna reforma edukacji zmieniła oblicze Liceum. W 2002 roku decyzją władz powiatowych szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie, w skład którego weszło Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego i Liceum Profilowane. Zmiana miała związek ze skróceniem cyklu edukacji w zakresie szkół ponadgimnazjalnych z 4 do 3 lat.

            Placówka pozostała wierna idei pracy z młodzieżą i wysokiemu poziomowi kształcenia. Miernikiem jej pracy jest liczba absolwentów, którzy uzyskują indeksy wyższych uczelni. W 2004 roku tygodnik Newsweek na podstawie tego kryterium sporządził raport, w którym nasza szkoła została ulokowana na 12 miejscu wśród  liceów województwa lubelskiego i na 2 wśród szkół powiatu puławskiego.

            Rok szkolny 2004-2005 upłynął pod znakiem kolejnego, tym razem 60-tego jubileuszu. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego został Radosław Samoń-Drzewiecki, absolwent Liceum. Z tej okazji wydano okolicznościową broszurę 60 lat wśród zieleni cisów”. Uroczyste obchody połączone ze zjazdem absolwentów odbyły się w dniach 25 i 26 września w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie.

            Rok 2005 przyniósł kolejne przemiany. Był to czas wdrażania reform związanych ze zmianą organizacji procesu edukacji. Abiturienci kończący Liceum musieli zmierzyć się z nową formą egzaminu maturalnego, którego kształt diametralnie odbiegał od dobrze znanego starego egzaminu dojrzałości.

            W tym samym roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora, które objęła Katarzyna Teper pełniąca tę funkcję do 31.08.2015.

Tuż po objęciu stanowiska rozpoczęła ona starania o uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001, który stanowi gwarancję wysokiej efektywności pracy szkoły i procesu nauczania. Udało się osiągnąć ten cel w roku 2006.

W 2011 przeprowadzone zostały niezbędne prace remontowe. W internacie zakończono prace termoizolacyjne, a zarówno w tym budynku jak i w willi „Janina” wymieniono okna. (Obecna Willa Janina1, obecna Willa Janina 2, Internat).

W 2012 roku szkoła uczestniczyła w międzynarodowym projekcie AIESEC, w ramach którego w murach Liceum gościli studenci z tak egzotycznych krajów jak: Indonezja czy Sri Lanka. Uczniowie naszego Liceum poznali zarówno kulturę, jak i obyczaje oraz ciekawostki dotyczące poszczególnych krajów.

W 2014 roku na wniosek Zarządu Klubu, Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych odznaczył naszą szkołę złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Był to wyraz hołdu dla troski jaką nasi uczniowie i nauczyciel otaczali i otaczają miejsca szczególne dla naszej lokalnej pamięci historycznej. (Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej)

11 października 2014 roku obchodziliśmy 70-lecie powstania szkoły, połączone ze zjazdem absolwentów. Z tej okazji powstało kolejne wydawnictwo z cyklu Wśród zieleni cisów”. Oficjalne uroczystości odbyły się z udziałem licznie zaproszonych gości na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. Następnie uczestnicy spotkania posadzili przed budynkiem Liceum Drzewo Absolwenta – okazały dąb, który pozostanie pamiątką  Jubileuszu. Dalsza część obchodów odbywała się w budynku internatu. Tutaj absolwenci i zaproszeni goście spotkali się na uroczystym obiedzie, a wieczorem świętowali  na Balu Absolwenta.

Historia szkoły to pasmo sukcesów w różnych dziedzinach. Kadra pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój uczniów, zarówno intelektualny jak i moralny, kształtując przyszłych światłych obywateli.

Pracę Liceum najlepiej opisują sukcesy maturalne młodzieży. Od lat poziom zdawalności stoi na bardzo wysokim poziomie, a osiągane z poszczególnych przedmiotów wyniki dalece przekraczają średnie ogólnopolskie. Lokuje to szkolę w ścisłej czołówce powiatowych szkół średnich.

Wysoka jakość pracy szkoły została również zauważona przez media ogólnopolskie. W styczniu 2011 r. Perspektywy” i Rzeczpospolita” ogłosiły wyniki organizowanego przez siebie Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych”. Nasze liceum znalazło się w gronie 50 najlepszychszkół średnich województwa lubelskiego (na ponad 200 istniejących). Sukces był tym większy, że na liście znalazły się tylko 3 inne licea z terenu powiatu puławskiego. W kolejnych edycjach rankingu nasza szkoła dalszym ciągu utrzymuje swoją wysoką pozycję.

Warte podkreślenia jest także to, iż Liceum przez lata swojego istnienia stało się szkołą wielopokoleniową. Absolwenci posyłają tu swoje dzieci, niejednokrotnie uczą się tu też ich wnuki. Powracają tu również po latach, już jako nauczyciele lub inni pracownicy.

Szkoła od ponad 70 lat jest wizytówką Nałęczowa i regionu.

 

Archiwa
Archiwum
Maj 2021
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Ostatnie wpisy