Technik ekonomista

Technik ekonomista 

 1. Opis kształcenia – Technik ekonomista
 2. Zasady rekrutacji

 

Zawód Cykl kształcenia Języki obce Przedmioty rozszerzone symbol cyfrowy zawodu Kwalifikacje

 

Technik ekonomista

4

J. angielski

J. niemiecki

Matematyka
Wiedza o społeczeństwie
331403 AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36      Prowadzenie rachunkowości

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

2) organizowania działalności gospodarczej i obliczania podatków;

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

4) sporządzania planów, analiz i sprawozdań,

5) prowadzenia rachunkowości;

6) dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych;

7) przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań finansowych z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej
 2. Statystyka i analiza ekonomiczna
 3. Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej
 4. Rachunkowość finansowa

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Działalność przedsiębiorstwa
 2. Kadry i płace
 3. Biuro rachunkowe

 

Perspektywy zatrudnienia – ekonomista – zawód zawsze potrzebny i na czasie.

Jest to zawód właściwie uniwersalny. Ekonomiści bowiem są chętnie widziani we wszystkich podmiotach gospodarczych.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista

ZNAJDZIE PRACĘ W POLSCE I NA OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ  JAKO :

 • technik ekonomista
 • doradca podatkowy
 • doradca finansowy
 • doradca giełdowy
 • pracownik finansowy
 • pracownik biura maklerskiego
 • agent ubezpieczeniowy
 • księgowy
 • menedżer
 • pracownik banku
 • sekretarka
 • pośrednik pracy
 • asystent, -ka prezesa, dyrektora

MIEJSCA PRACY:

 • urzędy administracji państwowej i samorządowej
 • banki
 • urzędy skarbowe
 • instytucje ubezpieczeniowe
 • biura rachunkowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • agencje celne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • firmy usługowe i handlowe,
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

Co po technikum?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych.

Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach.

Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony koniec drugiego semestru klasy II, zaś drugi pod koniec II semestru klasy IV Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu wszystkich egzaminów i ukończeniu szkoły, absolwent otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista.

Absolwent,  który posiada  dyplom technika ekonomisty, może  zdobyć drugi zawód: technik rachunkowości na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i potwierdzić jedną kwalifikację „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym dadzą Ci lepsze przygotowanie do zawodu i egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym oraz przygotowanie do studiów wyższych, związanych z tymi kierunkami kształcenia.
Matematyka na poziomie rozszerzonym realizowana jest od klasy pierwszej . Wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym zaczyna się w klasie drugiej. Nauka w technikum trwa 4 lata.

Zasady rekrutacji

 1. Liczba miejsc 24
 2. Maksymalna ilość punktów: 200
 • Sprawdzian umiejętności dodatkowych: – nie występuje
 1. W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
  język polski
  matematyka
  wiedza o społeczeństwie
  język obcy – najwyższa ocena

 

 1. Kryteria ex- aequo
 2. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 3. Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą – zgodnie z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 i art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)
 4. Ocena zachowania

4.Procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego

5.Średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych

6.Ocena z języka polskiego

7.Ocena z języka obcego

 

 1. Wymagania dodatkowe

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do szkoły w terminie do 03.07.2018 r. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie technik ekonomista.Druk do pobrania tutaj