Statut

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

W NAŁĘCZOWIE

Bolesława Prusa 13, 24 – 150 Nałęczów

 

Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Puławach

stan prawny – 01 września 2015 r.

 

Podstawy prawne:

 

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu 11 lutego 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 251).
 6. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46., poz. 432  ze zmianami)
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i  etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. (tekst jednolity: U. z 2014 r. poz. 243).
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: U. z 2014 r., poz. 893).
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).
 10. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 395).
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 25  marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478)
 12. Rozporządzenie MEN z dnia  25  czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 959).
 13. Rozporządzenie MEN z dnia  31  grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły publicznej (Dz. U. z  2015 r., poz. 24).
 14. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 , poz. 1270)
 15. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół (Dz. U. z 2015 , poz. 1214)
 16. Rozporządzenie MEN z sierpnia  2015 r. w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym   (Dz. U. z 2015 r., poz. 1….)
 17. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., po. 498)
 18. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).
 19. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: U. z 2014 r., poz. 1182).
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: U. z 2013 r., poz. 885 z ostatnimi zmianami  w 2014 r – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 911).
 21. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm. w 2014 r., poz. 803).
 22. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 , poz. 843).
 23. Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).
 24. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113).
 25. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).
 26. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki imprez krajoznawczych i turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516  ze zm. w 2014 r., poz. 1150).
 27. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
 28. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051).
 29. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28).
 30. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).
 31. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).
 32. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493)
 33. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie  zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii   (Dz. U. z 2015 r.,  1250).
 34. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: U. z 2012 r. poz. 788).
 35. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  U. z 2013  r.,  poz. 267).
 36. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolityDz. U. z 2014 r., poz. 191).
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia 2010  w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23).

 

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I

INFORMACJE O PLACÓWCE

Rozdział 1  Informacje ogólne o Szkole……………………. …………..s. 8

Rozdział 2  Misja Szkoły i Profil Absolwenta………………………….. s. 8

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

Rozdział 1  Cele i zadania Szkoły…………………………………………s. 9

Rozdział 2  Sposoby realizacji zadań Szkoły……………….. …………..s. 10

DZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

Rozdział 1  Poszczególne organy Szkoły…………………………………s. 11

Rozdział 2  Zasady współpracy między organami Szkoły………………   s. 15

Rozdział 3  Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły…………..s. 16

Rozdział 4  Współpraca Szkoły z Rodzicami…………………………..   s. 17

DZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

Rozdział 1  Organizacja nauczania………………………………………..s. 18

Rozdział 2  Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej…………s. 20

Rozdział 3  Zespoły Nauczycielskie………….……………………………s. 22

Rozdział 4  Baza lokalowa Szkoły…………………………………………s. 24

Rozdział 5  Internat Szkoły………………………………………………   s. 26

Rozdział 6  Dokumentacja Szkoły…………………………………………s. 29

Rozdział 7  Zasady rekrutacji……………………………………………..s. 30

DZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział 1  Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność nauczycieli…….s. 34

Rozdział 2  Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.. s. 37

Rozdział 3  Obowiązki opiekuna stażu…………………………………….s. 38

Rozdział 4  Zadania wychowawców klas….………………………………s. 38

Rozdział 5  Zadania wychowawców internatu…………………………….s. 39

Rozdział 6  Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom..,s. 40

Rozdział 7  Pracownicy administracji i obsługi…………………………….s. 41

DZIAŁ VI

UCZNIOWIE SZKOŁY

Rozdział 1  Prawa ucznia……………………………………………………s. 43

Rozdział 2  Obowiązki ucznia………………………………………………s. 45

Rozdział 3  Nagrody i kary………………………………………………….s. 47

Rozdział 4  Zasady karnego przeniesienia do innej szkoły…………………s. 49

Rozdział 5  Zasady odwoływania się od kary……………………………….s. 50

Rozdział 6  Prawa i obowiązki Rodziców…………………………………..s. 50

DZIAŁ VII

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE UCZNIÓW

Kryteria ustalania poszczególnych stopni……………………………………s. 55

Ustalanie oceny zachowania…………………………………………………s. 57

Klasyfikacja śródroczna i roczna…………………………………………….s. 60

Procedury egzaminu klasyfikacyjnego………………………………………s. 61

Zasady zwalniania z nauki niektórych przedmiotów……………………….  s. 62

Procedury egzaminu sprawdzającego………………………………………  s. 63

Procedury egzaminu poprawkowego…………………………………………s. 65

DZIAŁ VIII

CEREMONIAŁ SZKOLNY…………………………………………………s. 67

POSTANOWIENIA KOŃCOWE…………………………………………..s. 69

 

DZIAŁ I

INFORMACJE O PLACÓWCE
Rozdział 1
Informacje ogólne o szkole

§1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie zwany dalej Szkołą. Siedzibą szkoły są dwa budynki przy ul. B. Prusa 13.

§2. W skład Szkoły wchodzą 3 -letnia szkoła ponadgimnazjalna – Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego, Liceum Profilowane.

§3. Kształcenie prowadzone jest:

 1. w 3 – letnim liceum ogólnokształcącym, Dyrektor Liceum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wyznacza na początku cyklu kształcenia od dwóch do czterech przedmiotów, ujętych w podstawie programowej, które są realizowane w poszczególnych oddziałach w zakresie rozszerzonym i zwiększa wymiar nauczania tych przedmiotów, przeznaczając na nie godziny w ramowym planie nauczania.
 2. w liceum profilowanym w profilach: usługowo – gospodarczym w sekcji I, dział 63 i zarządzanie informacją w sekcji K, dział 72.

§4. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Puławski.

§5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty

§6. Szkoła korzysta z internatu oraz biblioteki Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Nałęczowie. Zasady funkcjonowania internatu określa jego regulamin.

§7. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.

 

Rozdział 2

                            Misja Szkoły i Profil Absolwenta

 §7. 1. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Profil Absolwenta. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów szkoły.

 1. Misja Szkoły:

Dążymy do ciągłego zaspakajania potrzeb uczniów i ich rodziców poprzez świadome i odpowiedzialne kształcenie oraz wychowanie młodego człowieka, pozwalające kreować postawy społeczne na miarę wizji Polski Stefana Żeromskiego-naszego Patrona.

 1. Profil Absolwenta:

1) Kieruje się zasadami etyki, szanuje siebie i drugiego człowieka, jest wrażliwy na potrzeby innych i spieszy im z pomocą;

2) Potrafi współpracować z ludźmi;

3) Jest pewny siebie, przekonany o własnej sile, radzi sobie z trudnościami, stresem oraz presją innych;

4) Jest przedsiębiorczy, kreatywny, posiada inicjatywę, potrafi efektywnie zarządzać własnym czasem oraz posiada silną motywację do pracy;

5) Jest prawy, uczciwy, kulturalny, odpowiedzialny, słowny i sumienny;

6) Umie stawiać sobie cele, jest wytrwały i pilny w ich realizacji, nie zraża się trudnościami i twórczo organizuje swoją pracę;

7) Zna swoje mocne i słabe strony, potrafi zaakceptować swoje ograniczenia oraz je korygować;

8) Jest asertywny, potrafi rozwiązywać konflikty w sposób negocjacyjny, posiada umiejętności  z zakresu komunikacji interpersonalnej, ma głębokie poczucie własnej wartości;

9) Jest ciekawy, aktywny i twórczy, dba o własny rozwój, umie korzystać z różnych źródeł informacji;

10) Jest przygotowany przez Szkołę do radzenia sobie ze stresem, wymaganiami życia zawodowego i osobistego.

 

DZIAŁ II

         CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI.

Rozdział 1

                                      Cele i zadania Szkoły

 §8. Szkoła organizuje, koordynuje i nadzoruje kształcenie i wychowanie młodzieży oraz zapewnia warunki organizacji kształcenia, uwzględniając Program Wychowawczy Liceum i Program Profilaktyczny.

§9. Szkoła realizuje zadania wspierające uczniów w możliwie trafnym wyborze ich dalszej drogi edukacyjnej, ułatwiające i często skracające jej realizację a w szczególności:

 1. Umożliwia zdobycie sprawności intelektualnych i życiowych po zwalających im znaleźć właściwe miejsce w rzeczywistości obecnej i przyszłej.
 2. Wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające zdanie egzaminu dojrzałości, podjęcia dalszej nauki w szkołach policealnych, collegiach i uczelniach wyższych.
 3. Kształtuje atmosferę wychowawczą sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi osobowości uczniów oraz poszanowania ich godności, praw i dóbr osobistych.
 4. Zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz pełne bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.
 5. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 6. Pielęgnuje tradycje m. in. poprzez organizowanie Święta Szkoły.
 7. Szkoła umożliwia uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych oraz w kołach zainteresowań.
 8. Na wniosek uczniów i za zgodą rodziców Szkoła organizuje zespoły wyrównywania wiedzy.
 9. Wyposaża uczniów w określony zasób wiadomości z zakresu faktów, zasad, teorii i praktyki.
 10. Umożliwia uczniom nabywanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
 11. Kształtuje postawy uczniów, warunkujące im sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

Rozdział 2

                            Sposoby realizacji zadań Szkoły

 §10. Nad bezpieczeństwem uczniów w czasie ich pobytu w szkole czuwają nauczyciele.

 1. W czasie przerw śródlekcyjnych nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele – dyżurni. Obowiązki nauczyciela dyżurującego określa odrębny regulamin.
 2. W czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych bezpieczeństwo młodzieży zapewniają nauczyciele prowadzący zajęcia.
 3. Podczas wycieczek szkolnych ustala się opiekę wychowawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach
  września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.
 5. Szkoła otacza szczególną troską uczniów z zaburzeniami rozwojowymi. W przypadku upośledzenia fizycznego, uniemożliwiającego uczęszcza-nie na zajęcia lekcyjne, organizuje się indywidualne nauczanie w domu rodzinnym.
 6. Szkoła udziela wychowankom pomocy psychologicznej i pedagogicznej z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz należytej staranności i dbałości o dobro poszczególnych wychowanków.
 7. Uczniom, którym z powodów rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, Szkoła udziela pomocy materialnej na podstawie decyzji Komisji Pomocy Materialnej, powołanej przez Dyrektora Szkoły.
 8. Uczniom wykazującym szczególne uzdolnienia Szkoła zapewnia realizowanie indywidualnego programu nauczania i promowania.

§11. Szkoła może prowadzić działalność zarobkową w oparciu o posiadaną bazę.

§12.  Szkoła współdziała z innymi instytucjami i placówkami.

 1. Szkoła współpracuje z instytucjami i placówkami kulturalno – oświatowymi Nałęczowa: Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Stefana Żeromskiego, Muzeum Bolesława Prusa, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. Faustyny Morzyckiej.
 1. Szkoła utrzymuje kontakty z liceami w całym kraju.
 2. Szkoła współpracuje z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną w Puławach.

1) Psycholog szkolny w miarę potrzeb konsultuje się, zasięga rady i opinii specjalistów z w.w. poradni;

2) Uczniom, u których zaobserwowano deficyty rozwojowe proponuje się korzystanie z badań i terapii w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Puławach w celu uzyskania opinii i zaleceń do dalszej pracy”.

 

                                               DZIAŁ III

                                      ORGANY  SZKOŁY

Rozdział 1

                                   Poszczególne organy Szkoły

 

         § 13. Organami Szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

§14.Dyrektora Szkoły powołuje na okres pięciu lat lub powierza

obowiązki  Zarząd Powiatu Puławskiego. Dyrektora wyłania się na drodze konkursu.

 1. Działania dyrektora Szkoły i jego kompetencje określa art. 39,40 4-7 oraz art. 66 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
 2. Do obowiązków dyrektora należy:

1) opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych Szkoły (roczny plan pracy Szkoły, arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych uwzględniający zasady ochrony zdrowia i ochrony pracy);

2) opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych uwzględniających m. in. ich uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność w zakresie ochrony informacji i danych osobowych oraz ich egzekwowanie;

3) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych;

4) nagradzanie pracowników zgodnie z opracowanym regulaminem;

5) występowanie do Kuratora Oświaty w Lublinie i Starosty Powiatu

Puławskiego z wnioskami w sprawach odznaczeń i nagród, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

6) przyjmowanie uczniów z innych szkół oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy MEN;

7) sprawowanie opieki nad uczniami oraz współdziałanie z Samorządem Uczniowskim;

8) tworzenie warunków harmonijnego rozwoju uczniów i zapewnienie im bezpieczeństwa i higieny pracy;

9) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, pełnienie nadzoru pedagogicznego;

10) składanie Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku sprawozdania z pełnienia nadzoru pedagogicznego i realizacji planu finansowego Szkoły;

11) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

12) dbanie o majątek Szkoły;

13) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz oraz podpisywanie dokumentów i korespondencji;

14) podanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywać od następnego roku szkolnego. Podręczniki obowiązują co najmniej przez trzy lata;

15) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;

16) decydowanie o zasadach ochrony informacji i danych osobowych przetwarzanych w szkole w oparciu o unormowania Ustawy o ochronie danych osobowych jak również podejmowanie działań mających na celu wyjaśnienie oraz wyciągnięcie konsekwencji w przypadku naruszeń zasad ochrony informacji i danych osobowych.

 1. Do uprawnień dyrektora należy:

1) wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły;

2) wykorzystywanie według swego uznania środków finansowych przyznawanych na działalność Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

3) dokonywanie formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Szkoły, występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla pracowników;

5) decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy Szkoły.

 1. Dyrektor Szkoły odpowiada przed Zarządem Powiatu Puławskiego oraz Lubelskim Kuratorem Oświaty za:

1) poziom uzyskiwanych przez Szkołę wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad młodzieżą;

2) zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowe-go;

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Szkoły i podczas zajęć organizowanych przez Szkołę oraz za stan sanitarny i ochronę przeciwpożarową obiektów szkolnych, a także za stan ochrony informacji i danych osobowych administrowanych przez Szkołę;

4) celowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Szkoły;

5) prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zamieszczanie w niej wyłącznie danych niezbędnych w oparciu o przepisy w zakresie ochrony informacji i danych osobowych, a także bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania;

6) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 1. Dyrektor Szkoły może być odwołany ze stanowiska:

1) przez Zarząd Powiatu Puławskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) na własną prośbę.

 1. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 2. Dyrektor Szkoły może powołać zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu.
 3. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni uprawniony pisemnie członek Rady Pedagogicznej. 

§15. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział na zaproszenie jej przewodniczącego i za zgodą jej członków zaproszeni goście oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. Mają oni głos doradczy.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów(50% + 1 głos) w obecności, co najmniej ½ jej członków, w sprawach personalnych w głosowaniu tajnym, w innych poprzez               głosowanie jawne.
 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 2. Obrady Rady Pedagogicznej i przebieg zebrań są tajne, natomiast uchwały z zebrań Rady Pedagogicznej są jawne. Osoby biorące udział w zebraniach zobowiązane są do nie ujawniania informacji, danych osobowych i spraw poruszanych na zebraniu, mogących naruszać dobra osobiste uczniów i ich rodziców, jak również nauczycieli i innych pracowników Szkoły. Zobowiązane są także pod groźbą odpowiedzialności do wykorzystywania informacji i danych wyłącznie do celów związanych z realizowanymi obowiązkami służbowymi.
 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1) uchwalanie regulaminu własnej działalności;

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) zatwierdzanie planów pracy Szkoły wnoszonych przez Dyrektora;

4) uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządy Uczniowskiego;

5) podejmowanie uchwały o skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły;

6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

7) przygotowanie i uchwalanie statutu Szkoły oraz dokonywanie w nim zmian;

8) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

9) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzorujący.

 1. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:

1) arkusza organizacyjnego Szkoły;

2) tygodniowego rozkładu zajęć w Szkole;

3) decyzji Dyrektora w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność Szkoły;

4) zestawu podręczników obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;

5) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych;

6) wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 1. W przypadku wstrzymania przez Dyrektora Szkoły realizacji uchwały Rady Pedagogicznej – sprawę rozstrzyga Kurator Oświaty w ciągu 14 dni.
 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpo- częciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdze-    niem klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć        szkolnych i w miarę potrzeb bieżących.
 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzą-      cego i Lubelskiego Kuratora Oświaty o odwołanie z funkcji Dyrektora. Lubelski Kurator Oświaty jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej. 

§16. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów Szkoły. Zasady jej tworzenia określa Regulamin Rady Rodziców. Dyrektor

Szkoły zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania.

 1. Rada Rodziców ma prawo do:

1) opracowania i uchwalania regulaminu swojej działalności zgodnego ze Statutem Szkoły;

2) gromadzenia i dysponowania funduszami z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania statutowej działalności Szkoły;

3) wnioskowania do Dyrektora  o powołanie Rady Szkoły;

4) występowania do Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Szkoły;

5) wchodzenia w skład komisji konkursowej wyboru Dyrektora Szkoły;

6) opiniowania pracy nauczyciela w jego awansie zawodowym;

7) wchodzenia w skład komisji przy odwołaniu od oceny pracy nauczyciela i Dyrektora;

8) opiniowania Planu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktycznego i zmian wprowadzanych do statutu Szkoły;

9) opiniowania zestawu podręczników, wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych;

10) opiniowania projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

11) występowania do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

§17. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

 1. Organy Samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.
 2. Zasady funkcjonowania, wybierania i odwoływania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 3. Samorząd Uczniowski na prośbę Dyrektora Szkoły wyraża opinię
  o pracy nauczyciela. Opinia ta winna być zaprotokołowana.
 4. Samorząd Uczniowski ma prawo organizować działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową zgodnie z własnymi potrzebami    i możliwościami organizacyjnymi , ale w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły.
 6. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 7. Samorząd Uczniowski opiniuje proponowaną przez Radę Pedagogiczną uchwałę o skreśleniu ucznia z listy uczniów.

 

Rozdział 2

                   Zasady współpracy między organami Szkoły  

  §18 . Wszystkie ograny Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

 1. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone nie później niż do końca września.
 2. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji .
 1. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących , oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał.
 2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski .
 3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej na protokołowanych posiedzeniach tych organów.
 1. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu plenarnym, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
 2.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Współpraca nauczycieli z rodzicami odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w § 17.

 

Rozdział 3

              Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły 

§19.  Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w statucie.

 1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Szkoły.
 2. Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
 3. Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole – strony sporu.
 4. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku.
 1. Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor Szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje Zespół Mediacyjny.
 2. Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej o najdłuższym stażu pracy.

1) W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi trzech nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony;

2) Skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie, jeśli któryś z jego członków przestaje pełnić funkcję nauczyciela;

3) Kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej w  pkt.  6 i 7.

 1. Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub Dyrektora Szkoły.
 2. Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły a Dyrektorem Szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
 3. Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie.
 4. O swojej decyzji Zespól Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z pełnym uzasadnieniem.
 5. Decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna.
 6. Konflikty pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

1) wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy;

2) Dyrektor jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.

 1. W przypadku pisemnej skargi o naruszeniu praw dziecka Dyrektor powołuje komisję rozpatrującą zasadność skargi. W skład komisji  wchodzą:

1) przedstawiciele stron konfliktu;

2) mediator niezaangażowany w konflikt;

3) Dyrektor.

 1. Komisja w trakcie postępowania gromadzi dowody, prowadzi rozmowy ze świadkami zdarzenia oraz stronami, których sprawa dotyczy.
 1. Pisemną skargę może złożyć, w terminie 14 dni od zaistnienia wydarzenia:

1) uczeń;

2) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia;

3) Samorząd Uczniowski;

4) Rada Rodziców;

5) Pracownik Szkoły.

 1. W terminie 14 dni komisja wydaje uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) pisemną decyzję potwierdzającą lub negującą naruszenie praw. Stanowisko komisji jest ostateczne i nie podlega trybowi odwołań.
 1. W przypadku stwierdzenia zasadności skargi Dyrektor udziela kary,  zgodnie z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela i Kodeksie Pracy.
 2. W przypadku skargi nieuzasadnionej Dyrektor kończy procedurę, odpowiadając pisemnie na postawione zarzuty.

 

Rozdział 4

                       Współpraca Szkoły z Rodzicami 

§20. Współdziałanie Szkoły z Rodzicami.

 1. Dyrektor Szkoły zwołuje zebrania rodziców, poświęcone analizie rezultatów pracy dydaktycznej i wychowawczej Szkoły oraz wymianie informacji na temat postępów uczniów w nauce i zachowaniu, nie mniej niż 4 razy w roku.
 1. Dyrektor i wychowawcy klas przekazują rodzicom na początku roku szkolnego informacje dotyczące zamierzeń dydaktyczno – wycho-wawczych w danej klasie i w Szkole oraz zaznajamiają z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów.
 2. Szkoła posiada Ocenianie Wewnątrzszkolne osiągnięć uczniów.
 3. Nauczyciele i wychowawcy udzielają konsultacji rodzicom w ciągu roku szkolnego według opracowanego harmonogramu.
 4. Nauczyciele, wychowawcy oraz psycholog szkolny udzielają rodzicom informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

 

                                                 DZIAŁ IV

                                      ORGANIZACJA SZKOŁY

 

Rozdział 1

                                        Organizacja nauczania

  §21. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają prze-pisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

§22. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Puławach. 

§23. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

 1. Klasyfikacja odbywa się w następujących terminach:

1) przed zakończeniem I semestru;

2) w przypadku klasyfikacji rocznej – pod koniec roku szkolnego (termin zakończenia zajęć podany przez ministra edukacji);

3) na tydzień przed datą ogłoszenia listy uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego (termin określa minister edukacji). 

§24. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, złożony

z uczniów, którzy w jednorocznym kursie danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programami wybranymi dla danego oddziału z zestawu programów zatwierdzonych do użytku szkolnego. 

§25. Liczbę uczniów w oddziałach klasowych ustala i zatwierdza organ prowadzący Szkolę. Dopuszcza się zmianę liczebności oddziału klasowe go lub utworzenie oddziału integracyjnego zgodnie z przepisami MEN. 

§26. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w danym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. Wskazane jest, aby wychowawca pełnił swoje obowiązki przez cały okres kształcenia danego oddziału w szkole. 

§27. Uczniowie lub ich rodzice mogą wnioskować do Dyrektora Szkoły o doborze lub zmianie wychowawcy. 

§28. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora w oparciu o arkusz organizacyjny z uwzględnieniem zasad higieny pracy umysłowej. 

§29. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym i w grupach fakultatywnych międzyoddziałowych.

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, godzina pracy w bibliotece 60 minut, godzina pracy wychowawcy internatu 60 minut.
 2. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.
 1. Podział na grupy stosuje się w nauczaniu języków obcych, technologii informacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Nauczanie języków obcych może odbywać się w grupach międzyoddziałowych po uwzględnieniu potrzeb i preferencji uczniów.
 3. Zajęcia fakultatywne w grupach międzyoddziałowych oraz zajęcia pozalekcyjne finansowane z budżetu Szkoły odbywają się w grupach, w których minimalną liczbę uczniów określa organ prowadzący Szkołę.
 4. Między zajęciami lekcyjnymi w szkole są przerwy, w tym dwie długie.
 5. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę. 

§30. Zakres treści nauczania określają programy zatwierdzone przez MEN oraz programy autorskie zatwierdzane przez Dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną.

 1. Dopuszcza się możliwość rozszerzenia treści programowych na wniosek nauczyciela, Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.
 2. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z każdego przedmiotu nauczanego w Szkole zawarte są w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym.
 1. Szkoła realizuje ścieżki międzyprzedmiotowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zapotrzebowaniem oraz możliwościami lokalowymi i finansowymi.
 3. Zajęcia mogą mieć różne formy zależnie od realizowanych zadań i ich specyfiki:

1) koła przedmiotowe;

2) koła artystyczne;

3) zajęcia sportowe;

4) zajęcia poszerzające wiedzę;

5) zajęcia uzupełniające braki;

6) zajęcia wspierające rozwój uczniów i zajęcia profilaktyczne.

 1. Zajęcia są bezpłatne dla uczniów.
 2. Zajęcia mogą być finansowane przez organ prowadzący, odpowiednie instytucje lub mogą być prowadzone nieodpłatnie przez nauczycieli.
 3. Realizacja zajęć jest dokumentowana.
 4. W zajęciach może uczestnicz dobrowolnie każdy uczeń.
 5. Niektóre zajęcia zawarte w autorskich programach nauczania oraz w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych mogą być prowadzone poza Szkołą po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z Dyrektorem Szkoły.
 1. Szkoła organizuje wycieczki i imprezy dla uczniów o charakterze przedmiotowym, turystyczno-krajoznawczym, sportowo-rekreacyjnym w oparciu o Regulamin organizowania wycieczek szkolnych
 2. Dokumentację wycieczki lub imprezy stanowi:

1) Karta wycieczki wypełniona i podpisana przez Dyrektora szkoły, w przypadku wycieczki zagranicznej z adnotacją organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) Lista uczestników i opiekunów;

3) Pisemne zgody rodziców(opiekunów prawnych) uczestników wycieczki;

4) Program, harmonogram i regulamin wycieczki;

5) Dokument potwierdzający ubezpieczenie uczestników;

6) Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) w sprawie

hospitalizacji, leczenia oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez młodzież.

 1. Szkoła realizuje bieżące i systemowe badania jakości pracy szkoły zgodnie z organizacją mierzenia jakości pracy szkoły zatwierdzoną przez Radę Pedagogiczną.

 

Rozdział 2

              Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

§31. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną na terenie szkoły organizuje psycholog szkolny.

 1. Do zadań psychologa szkolnego należy:

1) udzielanie pomocy wychowawcom klas;

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów: diagnozowanie potencjalnych możliwości, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, wspieranie mocnych stron;

3) określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb ;

4) koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej ;

5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej
uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

6) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

7) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

8) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo- zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z  programu wychowawczego szkoły.

 1. Swoje zadania psycholog szkolny realizuje we współdziałaniu z nauczycielami , rodzicami ( prawnymi opiekunami ) uczniów, pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi oraz we współpracy z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi (w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach) .
 1. Nauczyciele są zobowiązani dostosować wymagania z każdego przedmiotu do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

§32. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe. Może być ono realizowane w czasie lekcji lub zajęć pozalekcyjnych.

 1. Zajęcia mogą być prowadzone w formie:

1) porad i konsultacji  udzielanych przez psychologa;

2) lekcji przeprowadzanych przez wychowawców i psychologa

na godzinach wychowawczych;

3) spotkań z przedstawicielami instytucji kształcących oraz przedstawicielami grup zawodowych;

4) wycieczek do zakładów pracy;

5) udostępniania źródeł informacji. 

§33. Szkoła otacza szczególna opieką uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów zdolnych.

 1. Dyrektor szkoły powołuje zespół ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, w którego skład wchodzą wybrani nauczyciele, psycholog oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb i możliwości szkoły.

1) Szczególną pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęci są uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu;

2) uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;

3) uczniowie    nieposiadający orzeczenia lub opinii, ale dla których po rozpoznaniu przez nauczycieli indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, konieczne jest zorganizowanie pomocy.

 1. Zespół opracowuje indywidualne programy pracy, monitoruje i dokumentuje podejmowane działania.

1) Wychowawca klasy niezwłocznie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonej dla ucznia  pomocy psychologiczno–pedagogicznej,  w formie pisemnej, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji;

    2) Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej swojemu dziecku.

 1.   Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej należy:

1)prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;

2) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy i psychologowi szkolnemu;

3) świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;

4) dostosowanie wymagań edukacyjnych do  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 1. a) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania –
  na podstawie tego orzeczenia;
 2. b) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach
  w uczeniu;
 3. c) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, ale objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, dokonanego przez nauczycieli;
 4. d) realizowanie zajęć z zakresu pracy z uczniem mającym trudności w nauce i uczniem zdolnym, zgodnie z poleceniem dyrektora.

 

Rozdział 3

                                               Zespoły Nauczycielskie

§34. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.

 1. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:
 • planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;
 • koordynowania działań w szkole;
 • zwiększenia skuteczności działania;
 • zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
 • doskonalenia współpracy zespołowej;
 • wymiany doświadczeń między nauczycielami;
 1. W szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne.
 2. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania.

Dyrektor szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.

 1. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu     pracy zespół ulega rozwiązaniu.
 1. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.
 2. Przewodniczącego stałego zespoły powołuje dyrektor szkoły. Przewod- niczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje

Dyrektor na wniosek członków zespołu. Dyrektor ma prawo nie uwzględ-        nić wniosku w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy   nauczyciel występuje jako strona w sprawie.

 1. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi szkoły  w terminie do 14 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza Dyrektor szkoły.
 1. Przewodniczący przedkłada na radzie pedagogicznej dwa razy w ciągu roku sprawozdanie z prac zespołu
 2. W Szkole funkcjonują następujące stałe zespoły nauczycielskie:

1) zespół do spraw doskonalenia wewnętrznego nauczycieli,

2) zespół analiz jakości kształcenia i badań edukacyjnych (ewaluacji wewnętrznej);

3) zespół wychowawczy

4) zespoły przedmiotowe:

 1. a) humanistyczny,
 2. b) języków obcych,
 3. c) przedmiotów ścisłych
 4. d) przyrodniczy.
 5. Zespół do spraw doskonalenia wewnętrznego nauczycieli:

1) planuje tematy szkoleń,

2) zajmuje się ich organizacją.

 1. Zespół analiz jakości kształcenia i badań edukacyjnych (ewaluacji wewnętrznej):

1) planuje, organizuje i przeprowadza badania i pomiary związane z funkcjonowaniem Szkoły, zlecone przez Dyrektora;

2) dokonuje jakościowej analizy wyników badań;

3) opracowuje wnioski do dalszej pracy;

4) prezentuje opracowania  na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Radzie Rodziców.

 1. Zespół Wychowawczy tworzą: psycholog szkolny, wychowawcy klas i grup internackich, opiekun Samorządu Uczniowskiego. Członkowie zespołu spotykają się przynajmniej dwa razy w semestrze.
 2. Zadaniami Zespołu Wychowawczego są:

1) systematyczna wymiana informacji o wychowankach;

2) analizowanie problemów wychowawczych;

3) konsultowanie wniosków o stypendia naukowe i zapomogi losowe;

4) realizowanie programu profilaktycznego i wychowawczego;

5) organizowanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej;

6) działania prozdrowotne;

7) stała kontrola zjawisk patologii.

 1. Celem zespołów przedmiotowych jest:

1) organizowanie współpracy nauczycieli w zakresie: wyboru progra-    mów nauczania i podręczników, sposobów realizacji programów nauczania i korelacji treści programowych;

2) ustalanie kryteriów oceniania i sposobów badania wyników nauczania;

3) niesienie pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę;

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;

5) opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich programów nauczania;

6) przeprowadzenie analizy wyników próbnej matury, opracowanie wniosków dotyczących wyniku egzaminu maturalnego;

7) praca z uczniem zdolnym, przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów;

8) praca z uczniem mającym trudności w  nauce;

9) realizacja zajęć pozalekcyjnych;

10) przeprowadzanie konkursów przedmiotowych;

11) opracowanie i przeprowadzenie w klasach pierwszych testu

diagnozy badającego wiadomości i umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów.

 

                                                        Rozdział 4

                                               Baza lokalowa Szkoły

§35. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia obiadu w stołówce internatu, za określoną odpłatnością.

§36. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania po lekcjach ze świetlicy szkolnej, w której młodzież dojeżdżająca może oczekiwać na zajęcia pozalekcyjne lub na przyjazd autobusu.

§37. Dla realizacji celów statutowych Szkoła korzysta z bazy lokalowej Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Nałęczowie.

 1. W skład bazy wchodzą:

1) 13 sal lekcyjnych w 2 budynkach;

2) 2 pracownie komputerowe;

3) biblioteka;

4) siłownia;

5) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;

6) boisko szkolne;

7) gabinet pielęgniarki szkolnej;

8) archiwum;

9) 2 szatnie.

§38. Biblioteka szkolna i czytelnia jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, doskonalenia pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców i wiedzy o regionie.

  1. Biblioteka współpracuje ze środowiskiem, zaspokaja potrzeby czytelników spoza Szkoły, udostępniając księgozbiór uczniom innych  szkół i studentom – absolwentom Szkoły.
  2. Biblioteka i czytelnia znajduje się w dwu oddzielnych pomieszczeniach umożliwiających gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów czytelni oraz prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów.
  3. W bibliotece szkolnej obowiązuje regulamin określający szczegółowo warunki wypożyczania i korzystania z książek oraz obowiązki czytelników.
  4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, konserwacja i selekcja zbiorów;

2)obsługa czytelników, udostępnianie książek i innych źródeł informacji, prowadzenie działalności informacyjnej;

3)tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz kultury czytelniczej uczniów, wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

5) organizowanie różnorodnych działań mających na celu rozwijanie kompetencji czytelniczych, wrażliwości kulturowej i społecznej uczniów;

6) doskonalenie warsztatu pracy.

 

Rozdział 5

                                Internat szkolny

§39. Dla uczniów zamiejscowych Szkoła prowadzi internat.

 1. Internat planuje i realizuje swoje działania współpracując ze społecznością Szkoły i rodzicami wychowanków.
 2. Internat jest koedukacyjny.
 3. Internat prowadzi pełną działalność w okresie zajęć dydaktycznych.
 4. Młodzież polska mieszkająca w internacie ma prawo do przebywania w nim od 16:00 w niedzielę (przyjazdy) do godz. 16:00 w piątek (wyjazdy). Dla młodzieży ukraińskiej internat czynny jest siedem dni w tygodniu.
 5. Młodzież może wychodzić z internatu i przebywać na terenie Nałęczowa tylko w określonym czasie, to jest w godzinach 14:30-16:00. Poza okresem jesienno-zimowym młodzież może przebywać na terenie posesji internatu w godzinach 19:30-21:30.
 6. Wychowanek w godzinach 19:30- 20:00 może wyjść do najbliższego sklepu wyłącznie za zgodą wychowawcy.
 7. Wychowanek może wyjść z internatu w innym czasie oraz wyjechać poza Nałęczów tylko po uzyskaniu zgody od wychowawcy, udzielanej na pisemną prośbę rodzica/prawnego opiekuna, w której musi określić miejsce, termin, powód zwolnienia oraz zobowiązanie do odpowiedzialności za wychowanka w czasie jego nieobecności w internacie.
 8. W nagłych wypadkach losowych (choroba, śmierć w rodzinie) wychowawca może wyrazić zgodę na wyjazd wychowanka z internatu na podstawie telefonicznej prośby rodzica/prawnego opiekuna.
 9. W przypadku zachorowania wychowanka, wychowawca bezzwłocznie informuje o tym zdarzeniu rodzica/prawnego opiekuna, który na własną odpowiedzialność podejmuje decyzję, czy wychowanek sam wyjeżdża do domu, czy pod opieką rodzica/prawnego opiekuna. Wychowankowie z Ukrainy w czasie choroby przebywają w specjalnie wyznaczonych pomieszczeniach tzw. izolatkach.
 10. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę nieuzasadnionej nieobecności wychowanka w internacie, ma on obowiązek bezzwłocznie poinformować rodziców/prawnych opiekunów oraz kierownika internatu.
 11. Za rzeczy osobiste znajdujące się w posiadaniu wychowanka odpowiada on sam.
 12. W internacie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia i posiadania alkoholu, zażywania i posiadania środków odurzających oraz    przychodzenia do internatu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 1. W sytuacji przekroczenia przez wychowanka wyżej wymienionego zakazu wychowawca natychmiast powiadamia rodziców/prawnych opiekunów.
 2. O zaistniałym zdarzeniu informuje kierownika internatu.
 3. Wychowanek zobowiązany jest do zapoznania się i poświadczenia tego faktu własnoręcznym podpisem z Regulaminami Internatu i Stołówki Przepisami BHP i P.Poż. oraz do bezwzględnego przestrzegania ich zapisów.
 4. Wyżywienie i pranie bielizny pościelowej jest częściowo odpłatne.
 5. Uczniów korzystających z internatu obowiązuje kaucja na pokrycie ewentualnych zniszczeń powstałych z ich winy. Kaucja rozliczana jest z końcem roku szkolnego.
 6. Wychowankom internatu zapewnia się opiekę nocną.
 7. Prawa i obowiązki wychowanków, system nagród i kar oraz szczegółowe zasady funkcjonowania internatu określa regulamin internatu.
 8. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze. Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje nauczyciel – wychowawca wyznaczony przez kierownika internatu. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie przekracza 35.
 9. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo- wychowawczych wychowawcy internatu z młodzieżą wynosi 30 godzin zegarowych.
 10. Internat prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków:

1)   Księgę ewidencji wychowanków;

2) Dziennik zajęć wychowawczych poszczególnych grup wychowawczych;

3) Księgę protokołów zespołu wychowawców internatu;

4) Zeszyt spostrzeżeń dyżurów dziennych i nocnych;

5) Arkusze spostrzeżeń wychowanków;

6) Zeszyty wyjazdowe wychowanków;

7) Dokumentację związaną z przyjęciem wychowanków;

8) Plan pracy wychowawczej;

9) Kalendarz imprez;

10) Zeszyt wyjść z internatu w godzinach popołudniowych;

11) Kartę obiegową;

12) Zeszyt chorych i zwolnionych.

 1. Zasady prowadzenia dokumentacji internatu określają odrębne przepisy.
 2. Dokumentacja internatu przechowywana jest zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Dyrektor Szkoły zatrudnia w internacie pracowników pedagogicznych: kierownika internatu oraz nauczycieli – wychowawców internatu.
 4. Kierownika internatu powołuje i odwołuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.
 5. Kierownik internatu jest odpowiedzialny wobec Dyrektora Szkoły za realizację celów i zadań internatu.
 6. Do zadań kierownika internatu należy:

1) w zakresie kierowania działalnością wychowawczą i opiekuńczą:

 1. a)  przydzielanie wychowawcom prac i zajęć w tym ustalenie rozkładu godzin pracy umożliwiających realizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych,
 2.   b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym hospitowanie zajęć,
 3.  c)  ustalanie składu osobowego grup wychowawczych i przydział wychowawcy,
 1.   d)  rozstrzyganie konfliktów i sporów,

2) w zakresie organizacji działalności internatu:

 1. a) ustalenia zmierzające do zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w internacie,
 1. b) egzekwowanie przestrzegania przez wychowanków i podległych pracowników ustalonego w internacie porządku oraz dbałości o czystość i estetykę internatu,

3) w zakresie spraw kadrowych:

 1. a)  realizowanie zadań związanych z oceną pracy wychowawców,
 2. b)  zgłaszanie Dyrektorowi Liceum wniosków wyróżniania i karania pracowników,
 3. c)  załatwianie spraw osobowych w tym rozstrzyganie sporów,
 4. d) organizowanie zastępstw za nieobecnych pracowników.

4) proponowanie zasad przyjmowania wychowanków do internatu i ustalanie ilości wolnych miejsc w internacie na nowy rok szkolny;

5) wnioskowanie do Rady Pedagogicznej o pozbawienie miejsca w internacie wychowanków, którzy w sposób rażący łamią regulamin internatu;

6) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;

7) inne kompetencje z upoważnienia Dyrektora Szkoły;

8) Kierownik Internatu opracowuje wraz z wychowawcami roczny, semestralny Plan Pracy Internatu oraz organizuje zebrania Zespołu Wychowawców Internatu.

 1. Wszyscy wychowankowie internatu tworzą Samorząd Internatu.
 2.   Pracą Samorządu Internatu kieruje wybrany przez wychowanków Zarząd Samorządu.
 1. Samorząd Internatu pracuje w oparciu o Regulamin Samorządu Internatu.

§40. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie), na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły a szkołą wyższą.

         § 41. Uczniów szkoły obowiązuje kaucja na pokrycie zniszczeń powsta łych z ich winy. Kaucja rozliczana jest z końcem roku szkolnego.

 

Rozdział 6

                                     Dokumentacja Szkoły

§42. W placówce prowadzona jest dokumentacja szkoły, na którą składa się: dokumentacja organizacyjna placówki, dokumentacja pracownicza, dokumentacja finansowa, dokumentacja bhp, dokumentacja procesu kształcenia i wychowania.

 1. Dokumentację szkolną tworzą następujące dokumenty:

1) Statut;

2) Plan pracy szkoły;

3) Program wychowawczy;

4) Szkolny program profilaktyki;

5) Plan nadzoru pedagogicznego;

6) Szkolny zestaw programów nauczania;

7) Szkolny zestaw podręczników;

8) Strategia rozwoju;

9) Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli;

10) Dzienniki lekcyjne;

11) Dzienniki zajęć pozalekcyjnych;

12) Dzienniki zajęć wychowawczych;

13) Dziennik psychologa szkolnego;

14) Dziennik pracy biblioteki szkolnej;

15) Dziennik pracy wychowawcy grupy w internacie;

16) Arkusze ocen;

17) Księga uczniów;

18) Księga absolwentów;

19) Książka meldunkowa mieszkańców internatu;

20) Księga protokołów rady pedagogicznej;

21) Plan pracy dla danego przedmiotu nauczania.

 1. Dokumentację wewnętrzną szkoły obowiązującą pracowników pedagogicznych i określającą ich zadania stanowią:

1)  Statut;

2) Regulamin pracy;

3) Regulamin ZFŚS;

4) Regulamin nagradzania;

5) Zarządzenia Dyrektora szkoły;

6) Karta oceny ryzyka zawodowego;

7) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego;

8) Regulamin kontroli zarządczej;

9) Regulamin dyżurów nauczycieli na przerwach;

10) Procedury dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego;

11) Procedury dopuszczania podręczników do użytku szkolnego;

12) Regulamin organizowania wycieczek szkolnych;

13) Instrukcja postępowania dotycząca ochrony danych osobowych;

14) Regulamin rady pedagogicznej;

15) Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia;

16) Regulamin rozliczania czasu pracy nauczycieli;

17) Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego;

18) Procedura przydziału zastępstw, sposobu ewidencjonowania i rozliczania nadgodzin;

19) Procedura dotycząca zwalniania z zajęć lekcyjnych i usprawiedliwiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych;

20) Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela;

21) Regulamin oceniania nauczycieli;

22) Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją;

23)  Zasady przydziału zadań dodatkowych nauczycielom.

 1. Dokumentacja administracyjna, gospodarcza, finansowa i inna prowadzona jest na zasadach określonych odpowiednimi przepisami.

 

Rozdział 7

                                         Zasady rekrutacji

§43. Dyrektor Szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

 1. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:

1)  podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach
rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie szkoły;

2) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły;

3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od kryteriów, o których mowa poniżej (zasady organizacji konkursów i olimpiad zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
  i olimpiad Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).
 4. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W przypadku równej liczby tych punktów ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisji rekrutacyjno –kwalifikacyjnej.
 5. Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria, które uwzględniają:

1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zależności od rozszerzenia programowego w danej klasie liceum ogólnokształcącego;

2) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;

3) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, tj. uzyskane wysokie miejsca nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych, co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół; osiągnięcia w działalności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu; aktywna praca na rzecz środowiska szkolnego;

4) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów,
o których mowa w pkt. 1 oraz za osiągnięcia, o których mowa w pkt.3;

5) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać   w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1)  100 punktów za wyniki uzyskane z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego;

2) 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:   20 punktów – ocena celująca,
18 punktów – ocena bardzo dobra, 15 punktów – ocena dobra,
8 punktów – ocena dostateczna,  2 punkty – ocena dopuszczająca;

3) 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami: 4 punkty za
ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, zgodnie z zasadą 1 konkurs – 4 pkt. , 2 konkursy – 8 pkt., 3 i więcej – 10 pkt., maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie – 2 pkt, 2 i więcej – 4 pkt.) za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć:- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, – zajęcie od I do III miejsca
w konkursach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, zajęcie od I do III miejsca w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym;

4) 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej osiągnięć: działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi;  działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym, w przyjmowaniu do szkoły pierwszeństwo mają w uporządkowaniu hierarchicznym:

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 1. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie dodatkowych kryteriów do momentu zróżnicowania kandydatów:

1) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania;

2) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego;

3) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen na punkty);

4) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego;

5) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego;

6) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części
egzaminu zbieżnej z rozszerzeniem programowym w danej klasie liceum;
7) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę ze wskazanego przez szkołę przedmiotu.

 1. Kandydaci zwolnieni z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przez dyrektora właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów, o których była mowa wcześniej.  Liczbę punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez tych kandydatów podwaja się.
 2. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech różnych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu).
 3. Deklaracja wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno – kwalifikacyjnym będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.
 4. W przypadku zmiany preferencji deklaracja złożona w szkole pierwszego wyboru winna być wycofana przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata w określonych terminach, a dalsza rekrutacja przebiega według określonych wcześniej postanowień.
 5. W procesie rekrutacyjno – kwalifikacyjnym kandydat posługuje się kopiami dokumentów poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które ukończył :

1) świadectwa ukończenia gimnazjum, które jest równocześnie potwierdzeniem osiągnięć;

2) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

3) deklaracja wyboru szkół i oddziałów. 

 1. W procesie rekrutacyjno – kwalifikacyjnym prowadzony jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami kandydatów, dotyczącymi preferowanego rozszerzenia programowego.
 2. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia chęci uczęszczania do szkoły składając w placówce oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki oraz oryginały dokumentów, w wyznaczonym terminie.
 3. Niezłożenie potwierdzenia w terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych.
 4. Dyrektor Szkoły w przypadku niedokonania pełnego naboru do szkoły – wyznacza termin dodatkowej rekrutacji.

§44. Do Szkoły mogą być przyjmowani uczniowie z innych szkół w trakcie trwania nauki.

 1. Rodzice( prawni opiekunowie) ucznia ubiegającego się o przyjęcie do szkoły składają podanie do Dyrektora Szkoły.
 2. Uczeń, który ukończył 18 lat składa podanie we własnym imieniu.
 3. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) przyjmuje się ucznia na podstawie:

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole
Publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;

2) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 1. Uczeń zmieniający typ szkoły lub profil klasy albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym, różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której przechodzi uzupełnia na warunkach ustalonych przez Dyrektora Szkoły i nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
 2. W sytuacji, kiedy w szkole, do której uczeń przechodzi naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego innego niż język obcy, którego uczył się w poprzedniej szkole, uczeń może: kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole, albo uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole.
 3. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.

 

DZIAŁ V

                   NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY

 

                                                        Rozdział 1

                  Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela.

 §45. Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.

 1. Pracowników pedagogicznych oraz administracyjno – obsługowych zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi  przepisami: Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy.
 2. Wynagrodzenia pracowników Szkoły oblicza się zgodnie z taryfikatorem opracowanym przez MEN i Zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

§46. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela.

 1. 1. Do obowiązków nauczyciela należy:

1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą;

2) realizowanie programów nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych im klasach (grupach) oraz zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie Szkoły;

3) wykonywanie innych zadań związanych z funkcjonowaniem Szkoły, zleconych przez Dyrektora;

4) podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach;

5) stosowanie indywidualizacji nauczania w oparciu o rozeznanie możliwości i potrzeb ucznia;

6) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

7) wyłączanie telefonu komórkowego na czas prowadzonych zajęć z uczniami;

8) zapoznanie się z dokumentacją szkolną: statutem, regulaminem oceniania wewnątrzszkolnego, regulaminem Rady Pedagogicznej, programem wychowawczym, programem profilaktycznym i innymi wymaganymi dokumentami oraz stosowanie się do treści zawartych w tych dokumentach;

9) przychodzenie do pracy w stosownym stroju, charakterystycznym dla urzędnika państwowego;

10) precyzyjne ustalenie wymagań oraz zasad egzekwowania wiedzy w roku szkolnym i konsekwentne stosowanie się do ustalonych  kryteriów;

11) kontynuowanie kształcenia u uczniów umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz wzbogacanie zasobu ich słownictwa;

12) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: wyszukiwania, porządkowania, wykorzystania informacji z różnych źródeł;

13) realizowanie zagadnień edukacji medialnej mające na celu wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

14) realizowanie treści edukacji zdrowotnej mające na celu kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne, innych ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu;

15) realizowanie skutecznego nauczania języków obcych(nauczyciele języków obcych), zgodnego z dostosowaniem zajęć do poziomu    przygotowania ucznia, które uzyskał na wcześniejszych etapach          edukacyjnych;

16) efektywne kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych (nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i ścisłych) zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej.

17) sporządzanie rozkładów materiału z poszczególnych zajęć edukacyjnych, przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych  zadań edukacyjnych oraz przedstawianie ich na plenarnych zebraniach Rady Pedagogicznej

18) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów;

19) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym      ocenianiu;

20) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica;

21) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z zasadami, określonymi w wewnątrzszkolnym ocenianiu;

22) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, zawodach;

23) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia;

24) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach       organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;

25) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, określonych w Statucie Szkoły, a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia;

26) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców.

 1. Nauczyciel ma prawo do:

1) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia oraz oceniania uczniów zgodnie z ich postępami w nauce i zachowaniu oraz regulaminem oceniania wewnątrzszkolnego osiągnięć edukacyjnych;

2) oceny pracy(KN), dodatku motywacyjnego(odrębne przepisy), nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (odrębne przepisy), nagród jubileuszowych (przepisy KN), awansu zawodowego określonego odrębnymi przepisami;

3) korzystania podczas lub w związku z  pełnieniem obowiązków służbowych

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym;

4) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) ustalenia innego niż pięciodniowy tydzień pracy w przypadku dokształcania się;

6) do opieki ze strony opiekuna stażu ( nauczyciel stażysta i kontraktowy).

 1. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:

1) jakość i wyniki pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;

2) realizację zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem;

3) poziom wyników nauczania i wychowania;

4) powierzone mienie;

5) bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w Szkole i na zajęciach organizowanych przez Szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków w tym zakresie;

6) właściwy przebieg każdej lekcji, zgodny z założeniami metodyki i dydaktyki nauczanego przedmiotu;

7) nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 KN z 1982 roku;

8) kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna, której zasady powoływania i funkcjonowania określone są w ustawie – Karta Nauczyciela;

9) zasady postępowania dyscyplinarnego określone są w ustawie – Karta Nauczyciela.

 

                                     Rozdział 2

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

§46. 4. Nauczyciela obowiązuje dokumentacja dotycząca organizacji procesu dydaktycznego:

1) Podstawa programowa dla określonego przedmiotu i etapu edukacyjnego;

2) Program nauczania;

3) Podręcznik;

4) Plan pracy dla danego przedmiotu (rozkład materiału lub plan wynikowy);

5) Wewnątrzszkolne i przedmiotowe ocenianie;

6) Plan pracy dla określonych zajęć pozalekcyjnych;

7) Dzienniki lekcyjne;

8) Dzienniki zajęć pozalekcyjnych;

9) Sprawozdanie z pracy dydaktycznej.

 1. Nauczyciela i wychowawcę obowiązuje dokumentacja dotycząca

organizacji  procesu wychowawczego:

1) Plan pracy wychowawczej dla danej klasy;

2) Plan pracy wychowawczej dla danej grupy w internacie;

3) Dziennik zajęć wychowawczych;

4) Dziennik lekcyjny;

5) Sprawozdanie z pracy wychowawczej;

6) Dziennik pracy wychowawcy grupy w internacie.

 1. Pracownicy pedagogiczni szkoły zobowiązani są również do prowa- dzenia dokumentacji dotyczącej pracy szkoły, są to następujące dokumenty:

1) Dziennik psychologa szkolnego;

2) Dziennik pracy biblioteki szkolnej;

3) Plany pracy zespołów i komisji zadaniowych rady pedagogicznej;

4) Sprawozdania z pracy psychologa szkolnego, biblioteki szkolnej, zespołów i komisji zadaniowych rady pedagogicznej.

 

                                     Rozdział 3

                       Obowiązki opiekuna stażu

§46. 7. Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na sto pień nauczyciela kontraktowego lub stopień nauczyciela stażysty obejmu je wymienionego nauczyciela  bezpośrednią opieką, a w szczególności ma obowiązek:

1) udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za okres stażu;

2) prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje lub uczestniczenia wspólnie z nim w zajęciach edukacyjnych prowadzonych, przez innych nauczycieli – przynajmniej raz w miesiącu;

3) hospitowania zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym się opiekuje – przynajmniej raz w miesiącu;

4) prowadzenia wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieżącej analizy, przebiegu stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu – jeden raz w miesiącu;

5) udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuje, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;

6) opracowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

 

                                               Rozdział 4

                                      Zadania wychowawców klas

§47. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad klasą.

 1. Do jego obowiązków należy:

1) znajomość sytuacji życiowej, możliwości poznawczych i potrzeb wychowanków;

2) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka;

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołu wychowanków;

4) sprawowanie funkcji doradczej i wspomagającej wychowanków;

5) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form życia zespołowego, rozwijających jednostki i integrujących zespół uczniowski;

6) współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w zakresie przezwyciężania trudności, wzbogacania wiedzy programowej oraz w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;

7) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w celu włączenia ich w nurt życia klasy i Szkoły oraz ustalenia zasad współdziałania w zakresie realizacji celów wychowawczych;

8) utrzymywanie kontaktów z pielęgniarką szkolną, psychologiem szkolnym i placówkami zajmującymi się terapią psychologiczno-pedagogiczną;

9) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;

10) monitorowanie postępów w nauce swoich wychowanków;

11) dbanie o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;

12) udzielanie porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia, wyboru zawodu;

13) kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opierających się na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;

14) powiadamianie rodziców o przewidywanej  dla ucznia okresowej (rocznej) ocenie niedostatecznej zgodnie z terminami powiadomień, zawartymi w Statucie Szkoły;

15) powiadamianie ucznia na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym

o przewidywanych dla niego stopniach okresowych(rocznych);

16) uczestniczenie w zebraniach z rodzicami.

 1. Wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia, mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie i pod stawami higieny pracy umysłowej.
 2. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej.

                                         

Rozdział

Zadania wychowawców internatu

 §48. Wychowawca internatu sprawuje opiekę wychowawczą nad grupą wychowawczą.

 1. Do jego obowiązków należy:

1) kierowanie się dobrem wychowanka;

2) każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło;

3) systematyczne podejmowanie wysiłków zmierzających do

wytworzenia prawidłowej atmosfery wewnątrz grupy wychowawczej;

4) wyrabianie u wychowanków poczucia współodpowiedzialności za ład,           porządek, estetykę, czystość na terenie internatu;

5) interesowanie się stanem zdrowia wychowanków;

6) czuwanie nad postępami w nauce i frekwencją wychowanków w szkole, utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami wychowanka, wychowawcą klasy, rozpoznanie sytuacji pozaszkolnej wychowanka;

7) wywieranie pozytywnego wpływu na zachowanie wychowanków w internacie i poza nim, analizowanie przyczyn niewłaściwego zachowania i podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z samorządem, wychowawcami i rodzicami;

8) wpływanie na formę spędzania przez młodzież czasu wolnego i czasu na naukę własną wychowanków;

9) opracowanie w oparciu o Program Wychowawczy Internatu planu pracy wychowawczej grupy;

10) prowadzenie prawidłowo i systematycznie dokumentacji grupy wychowawczej.

§49. Młodemu nauczycielowi i wychowawcy zapewnia się pomoc w za kresie realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych.

§50. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony instytucji oświatowych i naukowych.

 

         Rozdział 6

            Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom

 

 • 51. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych

organizowanych przez szkołę.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane    szkolenia z tego zakresu.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest      zobowiązany do:
 1. Nauczyciel ma obowiązek powiadomić Dyrektora Szkoły oraz

odpowiednie organy o przypadkach łamania prawa na terenie Szkoły oraz     podczas imprez szkolnych;

 1. Nauczyciele zobowiązani są do zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócenie się o podanie       celu pobytu, zawiadomienie pracownika obsługi szkoły o fakcie

przebywania osób postronnych;                       

 1. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczniów działania podejmuje, powołany przez Dyrektora Zespół Koordynatorów ds. Bezpieczeństwa,       który postępuje zgodnie z opracowanymi procedurami.

 

                                               Rozdział 7

                            Pracownicy administracji i obsługi

 

 • 52. W szkole tworzy się stanowiska administracyjne i obsługi.
 1. W szkole funkcjonują następujące stanowiska administracyjne:

1) głównego księgowego;

2) sekretarza szkoły;

3) starszego intendenta;

4) starszego specjalisty do spraw BHP.

 1. W szkole funkcjonują następujące stanowiska obsługi:

1) rzemieślnik specjalista;

2) konserwator;

3) sprzątaczka;

4) kucharz;

5) dozorca.

 1. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do:

1) przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole;

2) przestrzegania regulaminu pracy;

3) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

a także przepisów przeciwpożarowych;

4) właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie szkolne;

5) utrzymywania w czystości sprzętu i pomieszczeń szkolnych;

6) dbania o dobro szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji,
których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę;

7) dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy.

 1. Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do:

1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań
administracyjnych  lub zadań związanych z obsługą szkoły;

2) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację zadań

administracyjnych lub zadań związanych z obsługą szkoły;

3) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań

kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w

jednostkach organizacyjnych jednostek samorządowych;

4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego na zasadach

i w wysokości określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej;

5) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do nagrody jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących

z tego tytułu określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;

6) nagrody Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy

zawodowej. Kryteria przyznawania nagród określa regulamin

przyznawania nagród;

7) środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami;

8) świadczeń urlopowych określonych w Kodeksie pracy;

9) korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych

w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

DZIAŁ VI

                                      UCZNIOWIE SZKOŁY

 

 • 53. Do Szkoły jest przyjęty kandydat zakwalifikowany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną działającą w oparciu o obowiązujące przepisy.
 1. Uczeń może być przyjęty do Szkoły w trakcie roku szkolnego,

nie później jednak niż do połowy II semestru. Decyzję o przyjęciu

podejmuje Dyrektor.

 1. Uczeń deklaruje wybór przedmiotów wiodących przy ubieganiu się
  o przyjęcie do Szkoły.
 2. Uczeń może zwrócić się do Dyrektora Szkoły z prośbą o przeniesienie do klasy z innymi przedmiotami wiodącymi nie później jak do końca roku szkolnego w klasie pierwszej.
 3. Po dokonaniu zmiany uczeń zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez nauczyciela uzupełnić zaległości, wynikające ze zmiany przedmiotów wiodących.

 

Rozdział 1

                                             Prawa uczniów

 

 • 54. Uczniowie mają prawo do znajomości swoich praw zawartych

w statucie Szkoły, który znajduje się u dyrektora oraz w bibliotece

szkolnej.

 1. Uczeń ma prawo do nauki poprzez:

1) swobodny dostęp do zajęć lekcyjnych;

2) korzystanie z księgozbioru biblioteki szkolnej oraz sprzętu i środków dydaktycznych w godzinach pracy Szkoły;

3) rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań, uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, których funkcjonowanie jest uzależnione od środków finansowych, przyznanych przez Starostwo Powiatowe w Puławach, własną aktywność w zdobywaniu wiedzy;

4) korzystanie z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;

5) uczestniczenie w zorganizowanej pomocy w przypadku trudności w nauce.

 1. Uczeń ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, przy czym

rodzicom przysługuje prawo do ukierunkowania dziecka  i pieczy nad

korzystaniem przez nie z przysługującej wolności:

1) uczeń ma prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań również światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

2) uczeń ma prawo uczęszczać na lekcje religii lub etyki organizowane przez szkołę na życzenie rodziców lub uczniów, a uczniowie pełnoletni sami decydują o udziale w tych lekcjach;

3) ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy, ale jest liczona do średniej oceny ucznia. Uczeń nie może być zmuszany do uczęszczania w obrzędach religijnych , jak również nie można mu tego

zabronić;

4) każdy uczeń jest podmiotowo traktowany niezależnie od wyznawanej religii.

 1. Uczeń ma prawo do wolności wypowiedzi, wyrażania poglądów

i opinii poprzez:

1) wyrażanie do organów szkoły opinii o programach i metodach

nauczania oraz sprawach ważnych dla szkoły;

2) swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji w dowolnej formie;

3) wyrażanie kontrowersyjnych poglądów i opinii niezgodnych z kanonem nauczania, o ile nie narusza dobra innych osób, poglądy kontrowersyjne nie zwalniają ucznia od znajomości treści przewidzianych programem nauczania i nie mogą mieć wpływu na ocenę z przedmiotu;

4) wyrażanie opinii i stanowiska we własnej sprawie lub w sprawie członka społeczności szkolnej;

5) aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim, w redakcji szkolnego pisma „Cisowiec” oraz prasy lokalnej.

 1. Uczeń ma prawo do informacji poprzez:

1) jawność i umotywowanie oceny;

2) wgląd do ocenionych prac pisemnych na zasadach określonych przez

nauczycieli;

3) znajomość zasad oceniania wiadomości i umiejętności uczniów oraz zachowania, a także zasad klasyfikowania i promowania, w tym poinformowanie

o przewidywanych ocenach semestralnych.

 1. Uczeń ma prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej

poprzez:

1) poszanowanie jego godności osobistej i osobowej;

2) zorganizowanie opieki wychowawczej i higienicznych warunków pobytu
w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i stosowania presji psychicznej;

3) zaniechanie kar, które naruszałyby nietykalność osobistą lub godność

człowieka.

 1. Uczeń ma prawo do ochrony prywatności poprzez:

1) zachowanie tajemnicy życia prywatnego, rodzinnego i swojej

korespondencji,

2) wyrażenie pisemnej zgody rodziców ucznia na wykorzystanie danych osobowych dla potrzeb szkoły;

3) nierozpowszechnianie informacji dotyczących jego życia prywatnego

i rodzinnego;

4) wyrażenie zgody na umieszczanie danych osobowych w gazecie szkolnej lub lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń w szkole.

 1. Uczeń ma prawo do ochrony zdrowia poprzez:

1) zapewnienie higienicznych warunków nauki;

2) zapewnienie planu tygodniowego zajęć zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

3) korzystanie ze zorganizowanego odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki

i zabawy;

4) zapewnienie opieki medycznej w potrzebie udzielenia pierwszej pomocy.

 1. Uczeń ma prawo do odpowiedniego standardu życia poprzez:

1) zapewnienie miejsca w internacie;

2) otrzymanie pomocy materialnej w miarę przyznanych przez organ

prowadzący środków finansowych;

3) możliwość korzystania z usług stołówki internackiej;

4) otrzymywanie  nagród za wyniki w nauce dla najlepszego ucznia oraz

najlepszego absolwenta;

5) przydzielenie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w formie Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Nagród Starosty Powiatu.

 1. Uczeń ma prawo do zrzeszenia się poprzez przynależność do organi-zacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły. Przynależność ucznia do organizacji pozaszkolnych jest prywatną sprawą ucznia i jego rodziców.

 

                                               Rozdział 2

                                      Obowiązki uczniów

 

 • 55. Uczeń ma obowiązek:
 1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych
  i w życiu Szkoły.
 2. Wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę.
 3. Rzetelnie pracować nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, uczestniczyć
  w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych lub wyrównawczych.
 4. Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor
  i tradycje Szkoły, współtworzyć jej autorytet.
 5. Godnie, kulturalnie zachowywać się w Szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej.
 6. Okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły, podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady Samorządu Szkolnego lub klasowego.
 7. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:

1) okazywania szacunku dorosłym i kolegom oraz przestrzegania norm kultury osobistej;

2) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;

3) poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi;

4) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka;

5) zachowywania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego;

6) naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody;

7) niestosowania żadnych form przemocy i poniżania w stosunku do uczniów,

a szczególnie uczniów klas pierwszych;

8) nieprzejawiania agresji fizycznej i psychicznej w stosunku do kolegów

i koleżanek;

9) dbania o dobrą atmosferę oraz tworzenia pozytywnych relacji koleżeńskich

w zespołach klasowych.

 1. Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne oraz swoich kolegów; uczeń     nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających; jest czysty i schludny.
 2. Troszczyć się o mienie Szkoły, jej estetyczny wygląd; starać się się
  o utrzymanie porządku i czystości na terenie Szkoły.
 3. Usprawiedliwiać nieobecności u wychowawcy klasy w terminie
  7 dni od momentu powrotu do szkoły; nieobecności nieusprawiedliwione             powodują obniżenie oceny semestralnej
  ze sprawowania; szczegółowe wytyczne w sprawie oceny zachowania   zawarte są w zasadach oceniania zachowania.
 4. Punktualnie przychodzić do Szkoły.
 5. Przedłożyć dyrektorowi Szkoły zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego na okres dłuższy niż 30 dni w ciągu 5 dni od daty jego wystawienia.
 6. W czasie wolnych godzin , tzw. okienek przebywać w czytelni pod opieką bibliotekarza (niećwiczący na lekcjach wf , nieuczęszczający na zajęcia z religii itp.).
 7. Uczeń zobowiązany jest do przynoszenia na lekcje wymaganych przez nauczyciela podręczników , zeszytów ćwiczeń i przyborów szkolnych lub innych jeżeli wymaga tego specyfika przedmiotu.
 8. W czasie zajęć lekcyjnych wykonywać polecenia nauczyciela oraz zachowywać się tak, aby nie utrudniać pracy prowadzącemu i innym uczniom.
 9. Podczas zajęć lekcyjnych nie korzystać z telefonów komórkowych oraz innych zabronionych urządzeń elektronicznych lub mechanicznych.
 10. Na lekcjach zachowywać się w zgodzie z obowiązującym kanonem kultury osobistej( nie żuć gumy, nie spożywać posiłków itp.).
 11. Przychodzić do szkoły w odpowiednim stroju:

1) dziewczęta w bluzkach z niedużym dekoltem i zakrywających ramiona(tzw. wzór kimono), plecy i brzuch;

2) obowiązuje spódnica o długości co najmniej do kolan;

3) w okresie wiosenno-letnim krótkie spodnie zarówno u chłopców i dziewcząt muszą zakrywać kolana;

4) obowiązuje spokojna i stonowana kolorystyka ubiorów;

5) dozwolona jest tylko delikatna i skromna biżuteria;

6) niedopuszczalne jest eksponowanie bielizny osobistej u dziewcząt i przychodzenie do szkoły w makijażu;

7) zabrania się malowania paznokci i naklejania tipsów;

8) fryzura i kolor włosów nie powinny wykraczać poza ogólnie przyjęte normy

i kanony estetyczne, zabrania się golenia głowy, długość włosów powyżej 1 cm;

9) chłopcy zobowiązani są do golenia zarostu.

 1. Uczestniczyć w uroczystościach szkolnych w stosownym odświętnym stroju szkolnym:

1) dziewczęta- biała bluzka, ciemna spódnica co najmniej do kolan   lub ciemne spodnie;

2) chłopcy- biała koszula, ciemne spodnie lub garnitur.

 1. Usprawiedliwiać zwolnieniem lekarskim nieobecności na zapowiadanych klasówkach .
 2. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z podstawową dokumentacją szkolną: statut, ocenianie wewnątrzszkolne, regulamin internatu , regulamin Samorządu Szkolnego oraz innymi wymaganymi
 3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zakazu rozpowszechniania  informacji na temat innych osób w sposób naruszający ich dobra osobiste.
 4. Przestrzegać zakazu publikowania zdjęć innych osób bez ich zgody.
 5. Przestrzegać zakazu rozpowszechniania treści społecznie szkodliwych
  ( np. promujących przemoc, faszyzm).
 6. Przestrzegać zakazu nagrywania, filmowania i fotografowania         sytuacji szkolnych w czasie lekcji i na przerwie bez zgody                   nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego na przerwie.

 

Rozdział 3

                                             Nagrody i kary

 

 • 56. Uczniowie wyróżniający się otrzymują nagrody.
 1. Nagrody przyznawane są za:

1) rzetelną naukę i pracę społeczną;

2) wzorową postawę;

3) wybitne osiągnięcia;

4) dzielność i odwagę.

 1. Rodzaje nagród i sposób ich przyznawania:

1) pochwała wychowawcy udzielona wobec klasy;

2) pochwała Dyrektora w obecności uczniów całej Szkoły;

3) nagroda książkowa za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu oraz osiągnięcia indywidualne;

4) nagrody przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawców klas, wychowawców internatu, organizacji młodzieżowych, samorządów klasowych.

 1. Stypendia naukowe dla prymusów szkoły.
 2. Szczegółowy tryb przyznawania nagród określa Ocenianie Wewnątrzszkolne.
 3. Uczniowie szczególnie wyróżniający się otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władze oświatowe oraz instytucje i organizacje według odrębnych zasad.
 • 57. Funkcjonowanie systemu kar:
 1. Rodzaje kar:

1) upomnienie wychowawcy klasy udzielone w formie ustnej lub pisemnej;

2) upomnienie Dyrektora Szkoły w obecności rodziców i wychowawcy klasy;

3) nagana wychowawcy za 15 godzin opuszczonych i nieusprawiedliwionych, udzielona w formie pisemnej;

4) nagana Dyrektora Szkoły udzielona w formie ustnej lub pisemnej;

5) nagana Dyrektora Szkoły za 30 godzin opuszczonych i nieusprawiedliwionych, udzielona w formie pisemnej;

6) zawieszenie prawa do reprezentowania Szkoły i uczestniczenia
w szkolnych uroczystościach;

7) przeniesienie do równorzędnej klasy w swojej Szkole;

8) zawieszenie w prawach ucznia;

9) prace społecznie użyteczne na rzecz Szkoły;

10) odpowiedzialność materialna za zniszczone mienie;

11) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia.

 1. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
 2. Gradacje kar można pominąć w przypadku szczególnie rażących wykroczeń przeciwko dyscyplinie szkolnej, do których zalicza się :

1) spożywanie na terenie szkoły alkoholu oraz przebywanie w niej
i w miejscach publicznych w stanie nietrzeźwym;

2) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających
i narkotyków;

3) kradzież i dewastacja sprzętu szkolnego bądź własności innych członków społeczności szkolnej;

4) lekceważące, niekulturalne i agresywne zachowanie wobec społeczności szkolnej i pozaszkolnej;

5) inne zachowania uwłaczające godności ucznia na terenie Szkoły i poza nią.

 1. Dyrektor może podjąć decyzje o udzieleniu nagany z wpisem do akt
  w przypadku:

1) nie usprawiedliwienia w terminie 30 godzin lekcyjnych;

2) postępowania niegodnego, nieodpowiedzialnego, godzącego
w dobre imię Liceum.

 

Rozdział 4

              Zasady karnego przeniesienia do innej szkoły

 

 • 57. 5. Rada Pedagogiczna może podjąć decyzje o skreśleniu z listy      uczniów Szkoły jeżeli poprzednio zastosowane zabiegi wychowawcze nie         odniosły zamierzonego skutku, a uczeń w sposób drastyczny naruszył

    Regulamin. Pod pojęciem drastycznego naruszenia regulaminu

rozumiemy:

1) przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających;

2) picie alkoholu na terenie szkoły i poza nią, nagminne palenie papierosów na posesji i w budynku Szkoły:

3) posiadanie narzędzi lub środków zagrażających życiu lub zdrowiu innych;

4) prowadzenie dystrybucji napojów alkoholowych, narkotyków
i innych środków odurzających i materiałów o treści pornograficznej;

5) dopuszczenie się czynu chuligańskiego (pobicie, dewastacja sprzętu,

zniszczenie mienia publicznego, kradzież);

6) dopuszczenie się czynu godzącego w uczucia religijne, zbezczeszczenie miejsc kultu religijnego;

7) naruszenie godności uczniów i pracowników Szkoły;

8) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznego znęcania się;

9) fałszowanie dokumentów szkolnych i urzędowych;

10) uchylanie się od obowiązku uczęszczania do szkoły obejmujące 100 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych;

11) lekceważenie obowiązków szkolnych obejmujące równocześnie uzyskanie oceny nagannej z zachowania i co najmniej trzech ocen niedostatecznych;

12) oraz za inne przewinienia, które decyzją Rady Pedagogicznej uznane

zostaną za drastyczne.

 1. Dla ucznia zagrożonego usunięciem ze szkoły wychowawca klasy za- kłada kartę informacyjną , w której zamieszcza się frekwencję, oceny,                      informacje o zachowaniu, opinie wychowawcy, nauczycieli, psycholo-             ga, Samorządu Szkolnego, zastosowane kary i zabiegi wychowawcze.
 2. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów jeżeli decyzją Rady Pedago-

gicznej nie został dopuszczony do egzaminu klasyfikacyjnego zgodnie             z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania zawartym

w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym.

 1. Dyrektor Szkoły wydaje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów

w przypadkach określanych w § 57. 5, § 57. 7 Statutu Szkoły na

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii

Samorządu Uczniowskiego;

 

Rozdział 5

                            Zasady odwoływania się od kary

 

 • 57. 9. Szkoła ma obowiązek poinformować rodziców lub opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary;
 1. Tryb odwoływania się od kary:

1) uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni)  mogą odwołać się od kary

do  Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni od powiadomienia ucznia o zamiarze

zastosowania wobec niego kary;

2) odwołanie powinno być złożone na piśmie i zawierać powody, dla których odwołujący nie godzi się z nałożoną karą;

3) Dyrektor Szkoły przedkłada odwołanie Radzie Pedagogicznej
i zarządza ponowne rozpatrzenie sprawy;

4) decyzja Rady Pedagogicznej podjęta w oparciu o argumenty                      odwołującego się i wnioskującego o zastosowanie kary jest ostateczna.

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń ma prawo odwołania się
  od decyzji:

1) nauczyciela do wychowawcy;

2) wychowawcy do Dyrektora;

3) Dyrektora do Rady Pedagogicznej;

4)Rady Pedagogicznej do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty

w Lublinie.

 

 

Rozdział 6

                       Prawa i obowiązki rodziców

 

 • 58. Rodzice mają prawo:
 1. brać udział w pracach komisji egzaminacyjnych w charakterze obserwatorów;
 2. uzyskać informację o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania;
 3. uzyskać informację o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 4. uzyskać informację o zasadach oceniania wewnątrzszkolnego;
 5. wglądu do ocenionej pisemnej pracy kontrolnej ucznia w ustalonym terminie;
 6. uzasadnienia przez nauczyciela ustalonej oceny ucznia;
 7. w przypadkach uzasadnionych orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej wystąpienia o dostosowanie uczniowi wymagań edukacyjnych;
 8. uzyskania informację o zagrożeniu ucznia ocenami niedostatecznymi;
 9. uzyskania informacji przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanych dla ucznia ocenach semestralnych

i końcoworocznych;

 1. uzgodnienia z Dyrektorem Szkoły terminu egzaminu klasyfikacyjnego ucznia;
 • 59. Rodzice mają obowiązek:
 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
 4. zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07. 09. 1991 r.;
 5. powiadamiania na żądanie organów władzy samorządowej (wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, o formie spełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat i zmianach w tym zakresie;
 6. poinformowania na piśmie w ciągu 14 dni wychowawcę klasy o zmianie sytuacji rodzinno-prawnej ucznia.

 

DZIAŁ VII

                   OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE UCZNIÓW

 

 • 60. Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów zawiera zasady oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów

i sprawdzianów.

 1. Egzamin maturalny przeprowadza się w oparciu o odrębne zasady zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu ocenia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych Dz. U. Nr 26 z 2003 poz. 225 z późniejszymi zmianami).
 2. Zasady oceniania religii (lub etyki) regulują odrębne przepisy.
 3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów tworzą przedmiotowe systemy oceniania, zawierające wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, zasady ustalania ocen śródrocznych i końcoworocznych, inne elementy wspomagające ocenianie wewnątrzszkolne.
 • 61. Ocenianie wewnątrzszkolne spełnia określone cele.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce;

2) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;

3) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

4) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny;

5) motywowanie ucznia do dalszej pracy;

6) dostarczanie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

7) korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej

nauczycieli;

8) semestralne i roczne podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania;

9) formułowanie oceny semestralnej oraz rocznej.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i postępów w nauce powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach (odpowiedź ustna, dyskusja, zadanie domowe, kartkówka obejmująca niewielki partie materiału i trwająca nie dłużej niż 15 minut, praca klasowa w różnej formie, wypracowanie, referat, praca w grupach, aktywność na zajęciach, udział w konkursach i olimpiadach, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, ćwiczenia laboratoryjne, testowanie sprawności fizycznej) w warunkach zapewniających obiektywność ocen.
 2. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje obiektywizm, indywidualizacja, konsekwencja, systematyczność, jawność.
 3. Punktem wyjścia do analizy postępów ucznia jest test kompetencji przeprowadzony na początku roku szkolnego.
 4. Każdy dział programowy kończy się pomiarem sumatywnym.
 5. Praca klasowa musi być zapowiedziana przynajmniej na tydzień przed jej terminem.
 6. Każda praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową.
 7. W ciągu tygodnia mogą się odbyć trzy klasówki.
 8. Sprawdziany niezapowiedziane obejmują co najwyżej zakres materiału trzech ostatnich lekcji.
 9. W ciągu miesiąca może się odbyć jeden sprawdzian niezapowiadany
  z tego samego przedmiotu.
 10. Uczeń powinien otrzymać poprawioną pracę pisemną w ciągu dwu tygodni od jej napisania.
 11. Uczeń powinien usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim nieobecność na zapowiedzianej pracy klasowej, w przeciwnym wypadku nauczyciel danego przedmiotu może nie wyrazić zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu zaliczenia materiału objętego sprawdzianem i wystawić uczniowi ocenę niedostateczną.
 12. W przypadku ucieczki ucznia z zapowiedzianej pracy klasowej nauczyciel wystawia temu uczniowi ocenę niedostateczną
 13. Stopnie szkolne, są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców lub prawnych opiekunów.
 14. Nauczyciel ustalając stopień szkolny powinien go – na prośbę ucznia
  i jego rodziców (lub opiekunów) krótko uzasadnić.
 15. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice/ opiekunowie prawni otrzymują do wglądu w obecności nauczyciela danego przedmiotu.
 16. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zwrócić się do nauczyciela

o wydanie do domu na okres 14 dni kserokopii ocenionej pracy                                 kontrolnej.

 1. W ostatnim tygodniu przed radą klasyfikacyjną nie przeprowadza

się prac klasowych.

 1. Nauczyciel może wyrazić zgodę na jednokrotną poprawę oceny niedostatecznej ze sprawdzianu pisemnego w terminie nieprzekraczającym tygodnia od daty otrzymania oceny. Formę poprawy ustala nauczyciel. Ocena niedostateczna z poprawy nie może być wpisana do dziennika, jedynie odnotowany fakt ,że uczeń podjął próbę poprawy .
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości    i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.

1)  Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.

2) Wszystkie oceny z  pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są pisemne. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy zawierającą następujące treści: imię i nazwisko ucznia, data sprawdzianu, dział, ocena, wiadomości: zapamiętywanie wiadomości, zrozumienie wiadomości, umiejętności: stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych, stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych, zalecenia do pracy, podpis nauczyciela.

3) W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie  w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.

 • 62. Oceny klasyfikacyjne semestralne i końcoworoczne z poszczegól- nych przedmiotów ustala się w stopniach.
 1. Stopnie ustala się w oparciu o następującą skalę:

1) stopień celujący                  – 6 (cel);

2) stopień bardzo dobry         – 5 (bdb);

3) stopień dobry           – 4 (db);

4) stopień dostateczny  – 3 (dst);

5) stopień dopuszczający       – 2 (dop);

6) stopień niedostateczny – 1 (ndst).

 1. Oceny bieżące śródsemestralne oraz śródroczne ustala się w stopniach wg skali od 6 do 1 z możliwością stopniowania plus (+) oraz minus (-).
 2. Ocenę zachowania ustala się wg następującej skali:

1) wzorowe          – wz

2) bardzo dobre     – bdb

3) dobre               – db

4) poprawne                 – pop

5) nieodpowiednie – ndp

6) naganne             – ngn

 • 63. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na cząstkowe, okresowe

i roczne.

 1. Oceny cząstkowe określają poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania,
 2. Oceny okresowe i roczne określają ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok szkolny); stopnie te nie powinny być ustalane, jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.
 • 64. Stopień ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, a ocenę za chowania ucznia – wychowawca klasy.
 1. Stopień ustalony przez nauczyciela i ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę zgodnie z postanowieniami zarządzania nie mogą być uchylone ani zmienione decyzją administracyjną.
 2. Nie wystawia się oceny semestralnej i rocznej z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.
 3. Uczeń, który uczęszczał na lekcję wychowania do życia w rodzinie otrzymuje w dzienniku i arkuszu adnotację uczęszczał / uczęszczała.
 4. Ocena z religii jest oceną z przedmiotu nadobowiązkowego, nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy. Ocena z religii jest wliczana do średniej ocen.

 

                            Kryteria ustalania poszczególnych stopni

 

 • 65. Ustalanie poszczególnych stopni odbywa się według określonych

kryteriów.

 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

1) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie;

2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

3) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy;          4) proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy;

5) wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązań konkretnych problemów zarówno w czasie lekcji jak i w pracy pozalekcyjnej;

6) swobodnie wykorzystując zagadnienia poznane na różnych zajęciach

edukacyjnych;

7) wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień, potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, będącej

wynikiem samodzielnie nabytej wiedzy;

8) reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim bądź krajowym.

 1. Stopień celujący z wychowania fizycznego otrzymuje uczeń, który:

1) uzyskał średnią ocen ze sprawdzianów powyżej 5,5;

2) jest zawsze przygotowany do zajęć, aktywnie uczestniczy w każdej lekcji;

3) bierze udział w zawodach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych.

 1. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem

nauczania przedmiotu w danej klasie;

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

3) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania;

4) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
i problemów w nowych sytuacjach;

5) potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin;

6) wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji;

7) bierze udział w konkursach.

 1. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

1) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania

w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania

zawarte w minimum programowym;

2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

3) trudniejsze zadania wykonuje pod kierunkiem nauczyciela;

4) jest aktywny w czasie lekcji.

 1. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem

nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań

zawartych w minimum programowym;

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne średnim stopniu trudności.

 1. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

1) ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego

przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe,
o niewielkim stopniu trudności.

 1. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum

programowym przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki

w wiadomościach   i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie

wiedzy z tego przedmiotu;

2) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 1. Przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu.
 • 66. Nauczyciel w ściśle określonych sytuacjach zobowiązany jest do obniżenia wymagań edukacyjnych.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, o których mowa w §4 ust. 1, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 2. Przy ustalaniu oceny z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni

specjalistycznej.

 • 67. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych.
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach oceniania zachowania, trybie odwołania od oceny oraz o skutkach wystawienia uczniowi nagannej rocznej oceny z zachowania.
 3. Sprawdziany pisemne są punktowane. Przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się według skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich możliwych do uzyskania punktów. Procentowe proporcje poszczególnych ocen cząstkowych sprawdzianów i prac klasowych:

1)  0 – 39 %   ocena niedostateczna

2) 40 – 50 %  ocena dopuszczająca

3) 51 – 74 %  ocena dostateczna

4) 75 – 91%  ocena dobra

5) 92 – 95%   ocena bardzo dobra

6)  96 – 100 % ocena celująca

 • 68. Nauczyciele przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz wychowaw- cy klas ustalają w końcu każdego okresu w terminie określonym przez     dyrektora szkoły okresowe stopnie oraz oceny zachowania.

 

Ustalanie oceny zachowania

 

 • 69. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wy- chowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm       etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 1. Ocena zachowania uwzględnia określone kryteria.
 2. Przy ustalaniu oceny zachowania brane są pod uwagę w szczegółach:

1) spełnianie przez ucznia obowiązków szkolnych;

2) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;

3) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

 1. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
 • 70. Zasady oceniania zachowania przyjęte na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, przedstawicieli Uczniów i Rodziców obejmują: treść oceny, kryteria wystawiania oceny, zasady wystawiania oceny, tryb usta    lania oceny, tryb odwołania od oceny.
 1. Na treść oceny składa się: stosunek do obowiązków szkolnych i frekwencja, aktywność społeczna, przestrzeganie norm współżycia społecznego i kultura osobista, a w szczególności:

1) stopień pilności i systematyczności ucznia w wypełnianiu obowiązków

szkolnych;

2) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia organizowane przez szkołę;

3) sumienność w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;

4) aktywność na zajęciach szkolnych;

5) reprezentowanie szkoły na konkursach, olimpiadach i zawodach

sportowych;

6) umiejętność koleżeńskiego współdziałania, chęć niesienia pomocy, troska

o dobro zespołu klasowego;

7) inicjatywa pracy na rzecz zespołu klasowego, szkoły, środowiska;

8) szacunek wobec starszych;

9) wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka;

10) życzliwość i bezinteresowność w stosunku do drugiego człowieka;

11) uczciwość, szczerość i reagowanie na zło;

12) sposób bycia nie naruszający godności własnej i godności innych;

13)  umiejętność taktownego zachowania się;

14) dbałość o kulturę słowa, estetyczny wygląd;

15) przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania poza szkołą.

 1. Kryteria wystawiania oceny zachowania ilustruje poniższa tabela:

 

Ocena Stosunek do obowiązków szkolnych i frekwencja Aktywność społeczna Przestrzeganie norm współżycia społecznego i kultura osobista
Wzorowe Wszystkie nieobecności usprawiedliwione;

reprezentowanie szkoły m.in. w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

Aktywna praca

w samorządzie szkolnym i klasowym lub w organizacjach społecznych

Nienaganna kultura osobista, przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego
Bardzo dobre 1 – 5 godzin nieusprawiedliwionych;

Uczestnictwo w konkursach

Praca w samorządzie szkolnym i klasowym, działalność w organizacjach społecznych

 

Wysoki poziom kultury osobistej, przestrzeganie podstawowych zasad

i norm

Dobre 6 – 10 godzin nieusprawiedliwionych Udział w inicjatywach społecznych podejmowanych na rzecz klasy i szkoły Przestrzeganie podstawowych zasad

i norm społecznych, kultura zachowania nie budzi zastrzeżeń

Poprawne 11 – 15 godzin nieusprawiedliwionych Realizowanie podstawowych obowiązków na rzecz szkoły i klasy Przestrzeganie podstawowych zasad

i norm, kultura osobista budzi niewielkie zastrzeżenia

Nieodpowiednie Powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych Uchylanie się od obowiązków na rzecz szkoły i klasy Łamanie zasad regulaminu szkolnego

i ogólnie przyjętych norm, braki w kulturze osobistej

Naganne Powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych Nagminne uchylanie się od obowiązków na rzecz szkoły i klasy Rażące łamanie zasad regulaminu szkolnego

i ogólnie przyjętych norm, rażące łamanie powszechnie przyjętych zasad kultury osobistej

 

 1. Przy ustalaniu ostatecznej oceny zachowania przyjmuje się następujące

zasady:

1) jeżeli 1 ocena cząstkowa jest poprawna ocena ostateczna nie może być

wyższa niż ocena bardzo dobra;

2) jeżeli 1 ocena cząstkowa jest nieodpowiednia ostateczna ocena nie może być wyższa niż poprawna;

3) jeżeli 1 ocena cząstkowa jest naganna ostateczna ocena nie może być wyższa niż ocena nieodpowiednia;

4) jeżeli 2 oceny cząstkowe są nieodpowiednie ostateczna ocena jest

nieodpowiednia;

5) jeżeli 2 oceny cząstkowe są naganne ostateczna ocena jest naganna;

6) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy

programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę zachowania;

7) uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę z

zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń

klasy trzeciej nie kończy szkoły;

8) uczniowi, który otrzymał trzy uwagi za nieprzestrzeganie obowiązku

przychodzenia do szkoły w odpowiednim stroju wystawia się naganną ocenę za stosunek do obowiązków szkolnych;

9) obowiązkiem każdego ucznia jest usprawiedliwienie opuszczonych godzin lekcyjnych niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty przyjścia do szkoły po okresie nieobecności.

 1. Tryb ustalania oceny jest następujący:

1) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając: samoocenę ucznia, opinię klasy, opinię nauczycieli i wychowawców internatu, własne spostrzeżenia.

 1. Tryb odwołania od oceny zachowania jest następujący:

1) uczeń lub jego rodzice mogą się odwołać od oceny zachowania do dyrektora szkoły w terminie 3 dni przed konferencją klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej;

2) Rada Pedagogiczna w oparciu o argumentację odwołującego się, nauczyciela – wychowawcy, psychologa podejmuje decyzję w sprawie oceny;

3) decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna.

 

                                      Klasyfikacja śródroczna i roczna

 

 • 71. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
 1. Nauczyciele przedmiotów oraz wychowawcy klas ustalają w końcu semestru i roku w terminie określonym przez dyrektora szkoły stopnie oraz oceny zachowania.
 2. Klasyfikowanie semestralne uczniów przeprowadza się w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed zakończeniem I semestru wg skali przyjętej w 3. Ocenę wystawia się na podstawie 3 ocen cząstkowych (minimum).
 3. Klasyfikowanie końcoworoczne odbywa się w ostatnim tygodniu nauki w roku szkolnym, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania wg przyjętej w 3 skali ocen.
 4. Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej należy uwzględnić wszystkie formy aktywności ucznia podlegające ocenie (ocena śródroczna i roczna nie jest średnia arytmetyczną),
 5. Na tydzień przed semestralnym oraz końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych oraz rocznych, a także ocenie zachowania.
 6. O grożących niedostatecznych ocenach semestralnych wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców na 10 dni przed radą klasyfikacyjną, natomiast o przewidzianych niedostatecznych ocenach rocznych oraz nagannej ocenie z zachowania na 30 dni przed radą klasyfikacyjną.
 7. Forma powiadomienia:

1) list polecony do rodziców lub opiekunów ucznia;

2) adnotacja sporządzona przez wychowawcę klasy w dzienniku lekcyjnym podpisana przez rodziców lub opiekunów.

 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku klasyfikacji śródrocznej, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

 

Procedury egzaminu klasyfikacyjnego

 

 • 72. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich

przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem przedmiotów i zajęć,

z których został zwolniony.

 1. Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych przedmiotów nauczania, jeżeli z powodu ciągłej lub bardzo częstej nieobecności (co najmniej 50%) na zajęciach lekcyjnych nie ma podstaw do ustalenia jednego, kilku lub wszystkich stopni okresowych (rocznych).
 2. Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) wyznacza – w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami – egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego w danym okresie (roku szkolnym). W przypadku ucznia nie klasyfikowanego w ostatnim okresie, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora.
 3. Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych.
 4. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi:

1) realizującemu – na podstawie odrębnych przepisów – indywidualny tok

nauki,

2) ubiegającemu się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia – w przypadku zmiany typu szkoły lub profilu klasy; w takim przypadku dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku składania egzaminów klasyfikacyjnych z tych przedmiotów i zajęć obowiązkowych, w których nie ma różnic programowych, a z których uczeń otrzymał na świadectwie szkolnym stopnie co najmniej dopuszczające.

 1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3 i 4 przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 2. Liczbę przedmiotów, z których uczeń może być egzaminowany w ciągu jednego dnia oraz terminy egzaminów klasyfikacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami /prawnymi opiekunami ucznia.
 3. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej.
 4. Pytania na egzamin klasyfikacyjny ustala egzaminator. Stopień trudności pytań (zadań) powinien być różny i odpowiadać kryteriom na poszczególne oceny.
 5. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator (egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji w przypadku komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego wymienionego w ust. 7) ustala stopień według skali stopni.
 6. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego wymienionego w ust. 3 uczeń lub jego rodzice mogą się odwołać w terminie trzech dni od daty egzaminu do dyrektora szkoły, który powołuje komisję egzaminacyjną pracującą w składzie i na zasadach określonych w ust. 5 – 9. Od oceny ustalonej przez tę komisję odwołanie nie przysługuje.
 7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik części pisemnej i ustnej;

5) ocenę;

6) do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi.

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał ocenę

niedostateczną z danego przedmiotu lub nie został sklasyfikowany ma obowiązek poddać się sprawdzianowi wymagań edukacyjnych

do 15-ego marca, uzgadniając termin sprawdzianu z nauczycielem

przedmiotu.

 

Zasady zwalniania z nauki niektórych przedmiotów

 

 • 73. Uczeń może być zwolniony z nauki niektórych przedmiotów.
 1. Przy istnieniu ściśle określonych wskazań uczeń może być zwolniony
  z następujących zajęć: wychowanie fizyczne, drugi język obcy, technologia informatyczna i informatyka.
 2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów wymienionych w ust. 1 podejmuje dyrektor szkoły na

podstawie:

1) podania rodziców i zaświadczenia lekarza specjalisty – w przypadku

wychowania fizycznego;

2) wniosku rodziców i zaświadczenia specjalistycznej placówki służby zdrowia lub poradni stwierdzającego głęboką dysfunkcję ( autyzm, niepełnosprawność sprzężona) – w przypadku drugiego języka;

3) wniosku rodziców i zaświadczenia specjalistycznej placówki służby zdrowia lub poradni wymienionej w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r – w przypadku plastyki, elementów informatyki.

 1. Zwolnienia, o których mowa w ust.1 mogą dotyczyć jednego okresu, jednego roku szkolnego, kilku lat nauki lub całego cyklu kształcenia.
 2. Uczeń ma obowiązek przedłożyć dyrektorowi szkoły zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego na okres dłuższy niż jeden miesiąc w ciągu 5 dni od daty wystawienia zwolnienia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z określonego przedmiotu, zamiast oceny należy w dokumentacji stwierdzającej przebieg nauki ucznia wpisać w odpowiedniej rubryce – ,,zwolniony”.
 4. Dyrektor szkoły może zwolnić z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 5. Nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez takiego ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza.

 

                            Procedury egzaminu sprawdzającego

 

 • 74. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena okresowa (roczna) jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.
 1. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie niedostateczne oceny okresowe (roczne) z obowiązkowych przedmiotów nauczania
 2. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym okresie (roku szkolnym). Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym okresie (roku szkolnym).
 3. Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie:

1) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako egzaminator;

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.

 1. W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć bez prawa głosu:

1) przedstawiciel Rady Rodziców – na wniosek rodziców ucznia;

2) doradca metodyczny – na wniosek egzaminatora;

3) wychowawca klasy.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt b, może być zwolniony na jego prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem szkoły).
 2. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,
  z wyjątkiem przedmiotów: technologia informatyczna, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryteriom stopnia, o który ubiega się uczeń.
 4. Komisja, o której mowa w ust. 3, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:

1) podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu;

2) pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku

negatywnego wyniku egzaminu.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołów załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do

arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony

stopień.

 1. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł

w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

 1. Od ustalonego przez komisję stopnia niedostatecznego uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w terminie trzech dni od daty egzaminu sprawdzającego, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 2. Organ wymieniony w ust. 11 rozpatruje odwołanie w ciągu 10 dni

i postanawia:

1) oddalić odwołanie podając uzasadnienie lub;

2) wyznaczyć powtórny egzamin sprawdzający w przypadku stwierdzenia

naruszenia przepisów niniejszego zarządzenia.

 1. W przypadku wyznaczenia powtórnego egzaminu sprawdzającego organ wymieniony w ust. 11 powołuje komisję egzaminacyjną w składzie:

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel uczący danego przedmiotu jako egzaminator;

3) właściwy doradca metodyczny lub nauczyciel tego samego przedmiotu – jako członek komisji.

 1. W pracach komisji uczestniczy ponadto – w charakterze obserwatora – przedstawiciel organu wymienionego w ust. 11.
 2. Powtórny egzamin sprawdzający przeprowadza się w szkole, do której uczęszcza dany uczeń. Egzamin ten należy przeprowadzić:

1) w przypadku stopnia okresowego – w ciągu dwóch pierwszych tygodni następnego okresu;

2) w przypadku stopnia rocznego – do końca roku szkolnego.

 1. Przy powtórnym egzaminie sprawdzającym stosuje się przepisy

ust. 6 – 10.

 1. Jeżeli w wyniku pozytywnego powtórnego egzaminu sprawdzającego uczeń, spełnia warunki określone w § 16 Rada Pedagogiczna zobowiązana jest zmienić swoja uchwałę dotyczącą promocji (ukończenia szkoły) ucznia.
 2. Od stopnia ustalonego w wyniku powtórnego egzaminu sprawdzającego odwołanie nie przysługuje.
 3. O egzamin sprawdzający nie może ubiegać się uczeń, który otrzymał naganną lub nieodpowiednią ocenę z zachowania oraz naganę dyrektora szkoły za nieusprawiedliwione nieobecności.

 

                      

                       Procedury egzaminu poprawkowego

 

 • 75. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, a w przypadku klasy programowo najwyższej  kończy szkołę, jeżeli otrzymał ze wszystkich   przedmiotów i zajęć obowiązkowych określonych planem nauczania,

(z uwzględnieniem § 73 ust. 1, § 73 ust. 2 pkt 1-3, § 73 ust. 3) stopnie wyższe od stopnia niedostatecznego oraz/lub nie uzyskał w trzech kolej-        nych latach oceny nagannej z zachowania. Ocena z religii/etyki nie ma   wpływu na promowanie ucznia,a w przypadku ucznia klasy trzeciej na ukończenie szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu wystawiono naganną ocenę roczną z zachowania.
 2. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 3. O egzamin poprawkowy z drugich zajęć edukacyjnych nie może ubiegać się uczeń, który otrzymał naganną lub nieodpowiednią ocenę z zachowania oraz naganę dyrektora szkoły za nieusprawiedliwione nieobecności.
 4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z elementów informatyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne-jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

-jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 oraz ust. 2 oraz nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji.
 5. Uczeń, który nie otrzymał promocji ma prawo do jednokrotnego powtarzania klasy.
 6. Uczeń klasy trzeciej, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie kończy szkoły.
 7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 • 76. Uczeń otrzymuje promocję lub kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią stopni wszystkich przed         miotów obowiązkowych ponad 4,75 i co najmniej bardzo dobra ocenę    zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-       czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”.
 1. Rada Rodziców może ustanowić nagrody dla najlepszego ucznia, absolwenta oraz zespołu klasowego.
 2. Listy nagradzanych licealistów zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 • 77. Co roku przeprowadza się wewnątrzszkolne badania osiągnięć edu- kacyjnych uczniów, którymi objęte są klasy i przedmioty wytypowane
  w zależności od potrzeb szkoły w zakresie diagnozowania.
 1. Wyniki badania osiągnięć edukacyjnych uczniów w formie ocen zapisywane są w dziennikach lekcyjnych.

 

                                               DZIAŁ VIII

                                     CEREMONIAŁ SZKOLNY

 

 • 78. Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Nałęczowie posiada własny sztandar, hymn i ceremoniał szkolny oraz logo i papier

         firmowy.

 • 79. Do symboli szkolnych zaliczamy: godło (logo) szkoły, sztandar szkoły, hymn szkoły.
 1. Godło Szkoły (logo) jest znakiem rozpoznawczym placówki. Jest eksponowane podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych Szkoły, wydawnictwach szkolnych.
 2. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Małej Ojczyzny, jaką jest Szkoła i jej najbliższe środowisko.

1) Lewa strona sztandaru Szkoły ma barwę niebieską, umieszczona jest na niej nazwa Szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskie go w Nałęczowie oraz na tle białej, otwartej księgi cytat ze „Słowa o bandosie” Stefana Żeromskiego „Młodości, wszystkiego dziedzicu. O pokolenie przyszłą wiosnę niosące.” Prawa strona jest w barwach narodowych z umieszczonym godłem państwowym;

2) Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy wybrany spośród         zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu wybiera się również skład „rezerwowy”;

3) Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych (Święto Szkoły, zakończenie roku szkolnego, akademie z okazji świąt państwowych) oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji;

4) W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem;

5) Sztandar oraz insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora szkoły;

6) Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu, wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli.

 1. Hymn szkoły śpiewany jest na uroczystościach szkolnych: rozpo-    częcie, zakończenie roku szkolnego, uroczyste pożegnanie absol          wentów szkoły, Święto Szkoły.

1) Słowa hymnu szkoły brzmią:

Przeszłości śpiew jak echo brzmi

W melodii młodej pieśni

W jutrzejszy czas majowe dni

Co żywe w nim ponieśmy.

 

On mówi nam jak dalej iść

Jak życie rzeźbić piękniej

On ogniem serc, on karmi myśl

I za to wciąż mu dzięki.

 

Za wszystko czym jest piękna czar

Co szepce o miłości

Za Żeromskiego skarbów dar

O dzięki ci przeszłości

 

Za czarodziejskie szumy lip

Za znoje Kolbergowe

Za każdą nutę, każdy rym

O dzięki wam ojcowie.

2) W czasie śpiewania hymnu wszyscy przyjmują postawę zasadniczą.

 • 80. W skład ceremoniału szkolnego wchodzą: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych, obchody Święta Szkoły, Dnia Patrona uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły, uroczyste zakończenie          roku szkolnego, akademie z okazji świąt państwowych.
 1. Święto Szkoły obchodzone jest każdego roku w pierwszej połowie października i upamiętnia kolejną rocznicę powstania placówki.
 2. W uroczystości uczestniczą wszyscy pracownicy szkoły i uczniowie oraz zaproszeni goście: przedstawiciele rodziców, emerytowani nauczyciele, władze powiatu, miasta, dyrektorzy nałęczowskich szkól
 3. i instytucji kulturalnych.
 4. Święto Szkoły składa się z części oficjalnej oraz programu artystycznego przygotowanego przez uczniów.
 5. Stałymi punktami części oficjalnej są: uroczyste ślubowanie klas pierwszych, przekazanie sztandaru szkoły, wręczanie nagród dyrektora szkoły wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.
 6. Ślubowanie na sztandar szkoły składają przedstawiciele klas pierwszych wytypowani przez wychowawców. Z każdej klasy wybierane są dwie osoby (uczennica i uczeń), które uzyskały największą liczbę punktów w procesie rekrutacji.
 7. Ustala się następujący tekst roty ślubowania klas pierwszych:

I. Ślubuję uroczyście uczyć się systematycznie, spełniać

wszystkie wymagania i zarządzenia mojej szkoły,

okazywać należyty szacunek wszystkim pracownikom szkoły,

przyczyniać się do tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole.

 

 1. Będę przestrzegać regulaminu szkoły i dbać o mienie społeczne,

ład i porządek w szkole.

 

III. W swoim postępowaniu będę dbać o zachowanie godnej                                  postawy  ucznia Liceum Ogólnokształcącego

 1.   Stefana Żeromskiego w Nałęczowie.

 

 1. Z całą pilnością i sumiennością będę zdobywać jak najlepsze       wyniki w nauce i angażować się w życie szkoły dla pomnożenia                     dobra naszej Ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej.”

 

 1. Po wygłoszeniu tekstu ślubowania przez uczniów klas pierwszych, Dyrektor wypowiada następujące zdanie: „ Jesteście pełnoprawnymi uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie.
 2. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w bezpośredniej obecności Dyrektora Szkoły. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu. Dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem i następuje przekazanie sztandaru. Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu dołącza do pozostałych na sali uczniów.

 

                                      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 81. Szkoła używa pieczęci urzędowej, wspólnej dla szkół wchodzących

w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie.

 • 82. Tablice i pieczęcie Szkoły zawierają nazwy:
 1. Zespół Szkół Nr 2 Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego       w Nałęczowie, ul. B. Prusa 13, 24 – 150 Nałęczów,
 2. Zespół Szkół Nr 2 Liceum Profilowane w Nałęczowie, ul. B. Prusa 13,

24 – 150 Nałęczów,

 • 83. W Liceum Profilowanym może powstać oddział integracyjny, w którym będzie 3 – 5 uczniów niepełnosprawnych, liczący 15 – 20 uczniów.
 • 84. Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły określa Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN (Rozp. z dnia 11.09.2001 r. Dz. U. Nr 97 poz. 1054).
 • 85. W Szkole mogą działać za zgodą Dyrektora Szkoły stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność wychowawczo – opiekuńcza lub wzbogacanie form edukacji młodzieży.
 • 86. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z przepisami w sekretariacie i archiwum.
 • 87. Szkoła jest jednostką budżetową, której gospodarkę finansową określają odrębne przepisy zgodne z ustawą o finansach publicznych.
 • 88. Dochody uzyskane z wynajmowania bazy lokalowej szkoły przeznaczane są na działalność statutową szkoły.
 • 89. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.
 • 90. Szkoła może prowadzić kształcenie w systemie zaocznym w oparciu o obowiązujące przepisy.
 • 91. Po trzech kolejnych nowelizacjach statutu Komisja Statutowa wprowadza tekst ujednolicony.
 • 92. Statut Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie uchwalony został w dniu 23. 11. 2005 r.
 • 92. 1. Tekst ujednolicony niniejszego Statutu po ostatniej nowelizacji sporządzony został w dniu 06. 11. 2015 r.