Polityka jakości

Jesteśmy Liceum stwarzającym młodym ludziom warunki do harmonijnego rozwoju oraz przygotowującym ich do sprostania wyzwaniom przyszłości.

Naszym uczniom oferujemy:

    * wspomaganie w rozwoju własnej osobowości, osiąganiu indywidualnych celów dydaktycznych i spełnianiu aspiracji życiowych oraz pracy na rzecz wspólnego dobra;
    * zdobycie wykształcenia na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na studiach wyższych;
    * przygotowanie do promowania naszego kraju w każdym miejscu świata;
    * opanowanie dwóch języków obcych;
    * dostęp do światowych zasobów informacji, dzięki swobodnemu korzystaniu z Internetu;
    * kształcenie dostosowane do możliwości każdego ucznia
    * stworzenie właściwych warunków uczenia się.

Jakość obecna we wszystkich obszarach naszego działania oraz uporządkowany, nadzorowany, akceptowany przez wszystkich pracowników i systematycznie doskonalony system zarządzania Szkołą pozwala nam na kształcenie absolwentów, których wiedza i postawy społeczne przyczynią się do budowania dobrego wizerunku Szkoły na rynku lokalnymi ogólnopolskim a naszym wychowankom dają możliwość rozwoju i kształtowania własnej osobowości opartej na solidnym fundamencie wiedzy i zasad moralnych zdobytych w murach „Żeromszczaka”.