Medialno-prawnicza

Klasa medialno-prawnicza

 1. Opis kształcenia – klasa medialno-prawnicza
 2. Zasady rekrutacji

Klasa

Cykl kształcenia

Języki obce

Przedmioty rozszerzone

medialno-prawnicza

 

 

3 lata

Pierwszy język obcy:
język angielski (od podstaw, 3.0h/3.0h/3.0h)
język angielski (od podstaw, 3.0h/3.0h/3.0h)
Drugi język obcy:
język niemiecki (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język francuski (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
język hiszpański (od podstaw, 2.0h/2.0h/2.0h)
Przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
historiaPrzedmioty rozszerzone do wyboru:
język polski
wiedza o społeczeństwie

 

Opis przedmiotów rozszerzonych:
Uczeń klasy medialno-prawniczej wybiera obowiązkowo historię oraz przedmiot dodatkowy rozszerzony spośród następujących: język polski, wiedza o społeczeństwie.
Nauczanie języków obcych będzie się odbywać w grupach o różnym poziomie zaawansowania.
Do szkoły będą także przyjmowani kandydaci spoza systemu rejestracji elektronicznej.

 

Zestaw przedmiotów rozszerzonych przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach humanistycznych. Jeśli lubisz poznawać tajniki języka polskiego, czytać książki, studiować historyczną przeszłość i frapującą teraźniejszość, jeżeli mówią Ci, że jesteś urodzonym humanistą, zapraszamy do klasy medialno-prawniczej. Jest to klasa dla przyszłych kandydatów na studia humanistyczne, artystyczne czy społeczne, na kierunki: prawo, dziennikarstwo, historia, produkcja filmowa i telewizyjna, socjologia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, etnologia, socjologia, psychologia, filologia polska.
W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie z klasy o tym profilu zajęli II miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Rosji; jedna z uczennic została finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego. Uczniowie uczestniczyli również
w Konkursie o Prawie Wyborczym. Ponadto brali udział w Wojewódzkich Warsztatach Dziennikarskich organizowanych we współpracy z TVP Lublin i Radiem Lublin, oraz w licznych konkursach literackich i recytatorskich, w warsztatach „Mówić czy recytować?”. Zajęli I miejsce w Olimpiadzie Historycznej, zdobyli wyróżnienie specjalne w Ogólnopolskim Konkursie na Reportaż im. Ryszarda Kapuścińskiego, uzyskali II lokatę w Powiatowym Konkursie na „Logo Rocznicy Chrztu Polski”, zdobyli III miejsce w Powiatowym Konkursie o Janie Pawle II. Część uczniów rozwija swoje twórcze pasje, działając w zespole muzycznym „Freony”, inni zaś angażują się
w grupie artystycznej „Sensu lato”. Klasa współpracuje z Biblioteką Miejską uczestnicząc lub współorganizując spotkania z ciekawymi ludźmi. Nasza Szkoła otrzymała prestiżowy tytuł „Stacja Kultury 2016” za szczególne osiągnięcia
w organizacji projektów i przedsięwzięć w dziedzinie kultury i sztuki.

Zasady rekrutacji

 1. Liczba miejsc 24
 2. Symbol oddziału IB
 • Maksymalna ilość punktów: 200
 1. Sprawdzian umiejętności dodatkowych: – nie występuje
 2. W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
  język polski
  matematyka
  wiedza o społeczeństwie
  język obcy – najwyższa ocena

 

 1. Kryteria ex- aequo
 2. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 3. Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą – zgodnie z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 i art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)
 4. Ocena zachowania

4.Procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego

5.Średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych

6.Ocena z języka polskiego

7.Ocena z języka obcego

 

 • Wymagania dodatkowe – brak